Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jaké typy vašich osobních údajů (dále také zkráceně "údaje") zpracováváme, k jakým účelům a v jakém rozsahu. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme, a to jak v rámci poskytování našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen "online nabídka"). Vaše osobní údaje zpracováváme na základě článku 5 gruzínského zákona o ochraně osobních údajů a článku 6 nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Zodpovědný

SilkRoot LLC
Adžarská autonomní republika
Georgia

E-mailová adresa
SECURE@ silkroot.io

Mezinárodní hovory
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Gruzínský zákon o ochraně osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů, pokud uživatel udělil svůj souhlas, je čl. 5 gruzínského zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou údaje, které se vás týkají, zpracovávány, a získat informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s čl. 15 gruzínského zákona o ochraně osobních údajů.

Máte právo v souladu s čl. 15 gruzínského zákona o ochraně osobních údajů požádat o doplnění údajů, které se vás týkají, nebo o opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.

V souladu s čl. 15 gruzínského zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají, byly bez zbytečného odkladu vymazány, a požadovat omezení zpracování údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v souladu s čl. 25 gruzínského zákona o ochraně osobních údajů.

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu podle čl. 26 gruzínského zákona o ochraně osobních údajů.

 

GDPR EU

Přehled zpracovatelských operací

Následující přehled shrnuje typy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a odkazuje na subjekty údajů.

Typy zpracovávaných údajů

 • Inventarizační údaje
 • Platební údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o obsahu
 • Údaje o smlouvě
 • Údaje o použití
 • Meta/komunikační údaje

Kategorie subjektů údajů

 • Zákazníci
 • Zúčastněné strany
 • Komunikační partneři
 • Uživatelé
 • Obchodní a smluvní partneři
 • Žáci/studenti/účastníci

Účely zpracování

 • Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Žádosti o kontakt a komunikace.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Měření rozsahu.
 • Kancelářské a organizační postupy.
 • Remarketing.
 • Převodní měření.
 • Sledování partnerů.
 • Správa a zodpovídání dotazů.
 • Zpětná vazba.
 • Marketing.
 • Profily s informacemi o uživateli.
 • Budování publika.
 • Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.

Příslušné právní základy

Níže naleznete přehled právních základů DSGVO, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje. Upozorňujeme, že kromě ustanovení GDPR mohou ve vaší zemi nebo v zemi našeho bydliště či sídla platit vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud by navíc v jednotlivých případech byly relevantní konkrétnější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO) - Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro konkrétní účel nebo účely.
 • Plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření provedených na žádost subjektu údajů.
 • Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO) - Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními předpisy, přičemž zohledňujeme stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování, jakož i různou pravděpodobnost výskytu a rozsah ohrožení práv a svobod fyzických osob, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající danému riziku.

Tato opatření zahrnují zejména ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu k údajům, jejich vkládání, zveřejňování, zajištění jejich dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy pro zajištění výkonu práv subjektů údajů, vymazání údajů a reakce na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru i postupů v souladu se zásadou ochrany údajů, a to prostřednictvím návrhu technologií a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů.

Šifrování SSL (https): V zájmu ochrany vašich údajů přenášených prostřednictvím naší online nabídky používáme šifrování SSL. Takto šifrované spojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku prohlížeče.

Předávání osobních údajů

V průběhu našeho zpracování osobních údajů se může stát, že údaje budou předány nebo zpřístupněny jiným orgánům, společnostem, právně samostatným organizačním jednotkám nebo osobám. Příjemci těchto údajů mohou být například poskytovatelé služeb pověření úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou integrovány do webových stránek. V takových případech dodržujeme zákonné požadavky a zejména uzavíráme s příjemci vašich údajů příslušné smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů.

Přenos dat v rámci organizace: Osobní údaje můžeme předávat jiným subjektům v rámci naší organizace nebo jim k nim poskytovat přístup. Pokud se jedná o předání pro administrativní účely, je předání údajů založeno na našich oprávněných obchodních a provozních zájmech nebo je provedeno v případě, že je to nezbytné pro splnění našich smluvních povinností nebo pokud máme souhlas subjektů údajů nebo zákonné povolení.

Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud zpracování probíhá v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů jiným osobám, subjektům nebo společnostem, děje se tak pouze v souladu s právními požadavky.

Na základě výslovného souhlasu nebo smluvně či zákonně požadovaného předání zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, smluvním závazkem prostřednictvím tzv. standardních ochranných doložek Komise EU, za přítomnosti osvědčení nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů (čl. 44 až 49 DSGVO, informační stránka Komise EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Vymazání dat

Údaje, které zpracováváme, budou vymazány v souladu s právními požadavky, jakmile budou odvolány jejich souhlasy povolené ke zpracování nebo přestanou platit jiná povolení (např. pokud pomine účel zpracování těchto údajů nebo pokud nejsou pro daný účel nezbytné).

Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno na tyto účely. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká např. údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů nebo jejichž uchovávání je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Naše oznámení o ochraně osobních údajů mohou obsahovat také další informace o uchovávání a vymazávání údajů, které budou mít přednost pro příslušné operace zpracování.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné paměťové poznámky, které ukládají informace v koncových zařízeních a čtou informace z koncových zařízení. Například k uložení stavu přihlášení do uživatelského účtu, obsahu nákupního košíku v e-shopu, navštíveného obsahu nebo použitých funkcí online nabídky. Soubory cookie mohou být dále využívány k různým účelům, např. pro účely funkčnosti, bezpečnosti a komfortu online nabídek, jakož i pro vytváření analýz toků návštěvníků.

Poznámky k souhlasu: Soubory cookie používáme v souladu se zákonnými požadavky. Proto od uživatelů získáváme předchozí souhlas s výjimkou případů, kdy to zákon nevyžaduje. Souhlas není vyžadován zejména tehdy, pokud je ukládání a čtení informací, včetně souborů cookie, nezbytně nutné k tomu, aby uživateli byla poskytnuta telemediální služba (tj. naše online nabídka), kterou si výslovně vyžádal. Odvolatelný souhlas je uživatelům jasně sdělen a obsahuje informace o příslušném použití souborů cookie.

Poznámky k právním základům podle zákona o ochraně osobních údajů: právní základ podle zákona o ochraně osobních údajů, na jehož základě zpracováváme osobní údaje uživatelů pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda uživatele požádáme o souhlas. Pokud uživatelé souhlasí, je právním základem pro zpracování jejich údajů jejich deklarovaný souhlas. V opačném případě jsou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online nabídky a zlepšování její použitelnosti) nebo, pokud se tak děje v souvislosti s plněním našich smluvních závazků, pokud je použití souborů cookie nezbytné ke splnění našich smluvních závazků. K jakým účelům soubory cookie zpracováváme, objasňujeme v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s našimi postupy udělování souhlasu a zpracování.

Doba skladování: S ohledem na dobu ukládání se rozlišují následující typy souborů cookie:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře své koncové zařízení (např. prohlížeč nebo mobilní aplikaci).
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření koncového zařízení. Může být například uložen stav přihlášení nebo preferovaný obsah, který se zobrazí přímo, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. Stejně tak lze údaje o uživateli shromážděné pomocí souborů cookie použít pro měření dosahu. Pokud uživatelům neposkytneme výslovné informace o typu a době ukládání souborů cookie (např. v rámci získání souhlasu), měli by uživatelé předpokládat, že soubory cookie jsou trvalé a že doba jejich ukládání může být až dva roky.

Obecné informace o odvolání a námitce (opt-out): Uživatelé mohou udělený souhlas kdykoli odvolat a také vznést námitku proti zpracování v souladu s právními požadavky čl. 21 DSGVO (další informace o námitce jsou uvedeny jako součást těchto zásad ochrany osobních údajů). Uživatelé mohou svou námitku vyjádřit také prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

Obchodní služby

Zpracováváme údaje našich smluvních a obchodních partnerů, např. zákazníků a zájemců (dále společně jen "smluvní partneři"), v rámci smluvních a srovnatelných právních vztahů a souvisejících opatření a v rámci komunikace se smluvními partnery (nebo předsmluvní komunikace), např. za účelem zodpovězení dotazů.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků. To zahrnuje zejména povinnosti poskytovat sjednané služby, případné povinnosti aktualizace a opravné prostředky v případě záručních a jiných poruch služeb. Kromě toho údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a pro účely administrativních úkonů spojených s těmito závazky a organizací společnosti. Dále údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů na řádném a správném řízení podniku, jakož i na základě bezpečnostních opatření na ochranu našich smluvních partnerů a našich obchodních operací před zneužitím, ohrožením jejich údajů, tajemství, informací a práv (např. pro zapojení telekomunikačních, dopravních a jiných pomocných služeb, jakož i subdodavatelů, bank, daňových a právních poradců, poskytovatelů platebních služeb nebo finančních úřadů). V rámci platných právních předpisů sdělujeme údaje smluvních partnerů třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro výše uvedené účely nebo pro plnění zákonných povinností. O dalších formách zpracování, např. pro marketingové účely, budou smluvní partneři informováni v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Smluvní partnery informujeme o tom, které údaje jsou pro výše uvedené účely vyžadovány, a to před shromažďováním údajů nebo v jeho průběhu, např. v online formulářích, prostřednictvím zvláštního označení (např. barvami) nebo symboly (např. hvězdičkami nebo podobně) nebo osobně.

Údaje vymažeme po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných povinností, tj. zpravidla po 4 letech, pokud nejsou údaje uloženy v zákaznickém účtu, např. po dobu, po kterou musí být uchovávány z právních důvodů archivace (např. pro daňové účely zpravidla 10 let). Údaje, které nám smluvní partner sdělil v rámci objednávky, vymažeme v souladu se specifikací objednávky, zpravidla po skončení objednávky.

Pokud k poskytování našich služeb využíváme poskytovatele nebo platformy třetích stran, platí ve vztahu mezi uživateli a poskytovateli podmínky a oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů nebo platforem třetích stran.

Ekonomické analýzy a průzkum trhu

Z obchodních důvodů a abychom mohli identifikovat tržní trendy, přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme údaje, které máme k dispozici o obchodních transakcích, smlouvách, poptávkách atd., přičemž do skupiny subjektů údajů mohou patřit smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší online nabídky.
Analýzy se provádějí pro účely hodnocení podniku, marketingu a průzkumu trhu (např. pro určení skupin zákazníků s různými charakteristikami). Přitom můžeme, pokud jsou k dispozici, zohlednit profily registrovaných uživatelů spolu s jejich údaji, např. o využívaných službách. Tyto analýzy slouží pouze nám a nejsou zveřejňovány navenek, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými, tj. anonymizovanými hodnotami. Dále bereme ohled na soukromí uživatelů a údaje pro účely analýzy zpracováváme pokud možno pseudonymně, a pokud je to možné, tak anonymně (např. jako souhrnné údaje).

Obchod a e-commerce

Zpracováváme údaje našich zákazníků, abychom jim umožnili výběr, nákup nebo objednávku vybraných produktů, zboží a souvisejících služeb, jakož i jejich platbu a dodání nebo provedení. Pokud je to pro vyřízení objednávky nezbytné, využíváme k jejímu doručení, resp. vyřízení našim zákazníkům poskytovatele služeb, zejména poštovní, spediční a přepravní společnosti. Pro zpracování platebních transakcí využíváme služeb bank a poskytovatelů platebních služeb. Požadované informace jsou jako takové identifikovány v rámci procesu objednávky nebo srovnatelného pořízení a zahrnují informace potřebné pro doručení, resp. poskytnutí a fakturaci, jakož i kontaktní údaje, aby bylo možné uskutečnit případnou konzultaci.

Agenturní služby

Údaje našich zákazníků zpracováváme v rámci našich smluvních služeb, které mohou zahrnovat například koncepční a strategické poradenství, plánování kampaní, vývoj softwaru a designu/konzultace nebo údržbu, implementaci kampaní a procesů, manipulaci, správu serverů, analýzu dat/konzultační služby a služby školení.

Vzdělávací a školicí služby

Zpracováváme údaje účastníků našich vzdělávacích a školicích služeb (jednotně označovaných jako "účastníci školení"), abychom jim mohli poskytovat naše školicí služby. Údaje zpracovávané v této souvislosti, povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování jsou dány základním smluvním a školicím vztahem. Mezi formy zpracování patří také hodnocení a vyhodnocování výkonu našich služeb a služeb lektorů.

V průběhu naší činnosti můžeme zpracovávat také zvláštní kategorie údajů, zejména informace o zdravotním stavu stážistů a studentů, jakož i údaje odhalující etnický původ, politické názory, náboženské nebo ideologické přesvědčení. Za tímto účelem získáváme výslovný souhlas účastníků školení, je-li vyžadován, a jinak zpracováváme zvláštní kategorie údajů pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování vzdělávacích služeb, pro účely zdravotní péče, sociální ochrany nebo ochrany životně důležitých zájmů účastníků školení.

Pokud je to nezbytné pro plnění naší smlouvy, pro ochranu životně důležitých zájmů nebo to vyžaduje zákon, nebo pokud máme souhlas účastníků školení, sdělujeme nebo předáváme údaje účastníků školení třetím stranám nebo zástupcům, jako jsou úřady nebo v oblasti IT, kancelářských nebo srovnatelných služeb, v souladu s požadavky profesního práva.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci; potenciální zákazníci; obchodní a smluvní partneři; žáci/studenti/účastníci.
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům; bezpečnostní opatření; žádosti o kontakt a komunikace; kancelářské a organizační postupy; správa a reakce na žádosti; měření konverze (měření účinnosti marketingových aktivit); profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).
 • Právní důvody: plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO); právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO).

Využití online platforem pro účely nabídky a prodeje

Naše služby nabízíme na online platformách provozovaných jinými poskytovateli služeb. V této souvislosti platí kromě našich oznámení o ochraně údajů také oznámení o ochraně údajů příslušných platforem. To platí zejména s ohledem na provádění platebního procesu a postupy používané na platformách pro měření dosahu a marketing založený na zájmech.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci.
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Právní důvody: Plnění smlouvy a dotazy před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

 • Amazon: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: Kennedyho, L-1855 Lucemburk, a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mnichov, Německo (společně "Amazon Europe"), mateřská společnost: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webové stránky: https://www.amazon.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Švýcarsko; webové stránky: https://www.ebay.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Německo ; webové stránky: https://www.rakuten.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Poskytování online nabídky a webhostingu

Abychom mohli bezpečně a efektivně poskytovat naši online nabídku, využíváme služeb jednoho nebo více poskytovatelů webhostingu, z jejichž serverů (nebo jimi spravovaných serverů) lze k online nabídce přistupovat. Pro tyto účely můžeme využívat infrastrukturní služby a služby platformy, výpočetní kapacitu, úložný prostor a databázové služby, jakož i bezpečnostní služby a služby technické údržby.

Údaje zpracovávané v rámci poskytování nabídky hostingu mohou zahrnovat veškeré informace týkající se uživatelů naší online nabídky, které vznikají v rámci používání a komunikace. Pravidelně se jedná o IP adresu, která je nezbytná pro doručení obsahu online nabídky prohlížečům, a všechny vstupy provedené v rámci naší online nabídky nebo z webových stránek.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti; poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu: my sami (nebo náš poskytovatel webhostingu) shromažďujeme údaje o každém přístupu na server (tzv. soubory protokolu serveru). Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název webových stránek a souborů, ke kterým se přistupuje, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka) a zpravidla také IP adresy a poskytovatele, který žádost podal. Protokolové soubory serveru mohou být použity jednak pro bezpečnostní účely, např. k zabránění přetížení serveru (zejména v případě zneužití, tzv. DDoS útoků), a jednak k zajištění vytížení serverů a jejich stability; vymazání dat: Informace ze souborů protokolu se uchovávají po dobu maximálně 30 dnů a poté se vymažou nebo anonymizují. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou z vymazání vyňaty až do konečného objasnění příslušného incidentu.
 • Síť pro doručování obsahu: Používáme síť pro doručování obsahu (CDN). Síť CDN je služba, pomocí které lze obsah online nabídky, zejména velké mediální soubory, jako je grafika nebo programové skripty, doručit rychleji a bezpečněji pomocí regionálně rozmístěných serverů připojených přes internet.
 • WordPress.com: Hostitelská platforma pro blogy / webové stránky; Poskytovatel služeb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webové stránky: https://wordpress.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/de/privacy/; Smlouva o zpracování objednávky: uzavřeno s poskytovatelem: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogy a publikační média

Používáme blogy nebo srovnatelné prostředky online komunikace a publikování (dále jen "publikační médium"). Údaje čtenářů jsou pro účely publikačního média zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro jeho prezentaci a komunikaci mezi autory a čtenáři nebo z bezpečnostních důvodů. Ve zbytku odkazujeme na informace o zpracování návštěvníků našeho publikačního média v rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu; zpětná vazba (např. shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost; bezpečnostní opatření; správa a odpovědi na dotazy.
 • Právní důvody: plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

 • Komentáře a příspěvky: Pokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, mohou být jejich IP adresy uloženy na základě našich oprávněných zájmů. Děje se tak z důvodu naší bezpečnosti pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích zanechal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V takovém případě můžeme být za komentář nebo příspěvek sami stíháni, a proto nás zajímá totožnost autora. Dále si na základě našich oprávněných zájmů vyhrazujeme právo zpracovávat údaje uživatelů za účelem odhalování spamu. Na stejném právním základě si v případě anket vyhrazujeme právo ukládat IP adresy uživatelů po dobu jejich trvání a používat soubory cookie, abychom zabránili vícenásobnému hlasování. Osobní údaje poskytnuté v rámci komentářů a příspěvků, veškeré kontaktní údaje a informace o webových stránkách, jakož i informace související s obsahem, budou u nás trvale uloženy, dokud uživatel nevznese námitku.
 • Získání emotikonů a smajlíků WordPress: Získávání emotikonů a smajlíků WordPress - V rámci našeho blogu WordPress se používají grafické emotikony (nebo smajlíky), tj. malé grafické soubory vyjadřující emoce, pro účely efektivní integrace prvků obsahu, které se získávají z externích serverů. Poskytovatelé těchto serverů shromažďují IP adresy uživatelů. To je nezbytné k tomu, aby mohly být soubory emoji přeneseny do prohlížečů uživatelů; poskytovatel služby: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.
 • Profilové obrázky z Gravataru: Profilové obrázky - V rámci naší online nabídky a zejména na blogu používáme službu Gravatar. Gravatar je služba, kde se uživatelé mohou registrovat a ukládat profilové obrázky a své e-mailové adresy. Pokud uživatelé zanechávají příspěvky nebo komentáře na jiných online prezentacích (zejména blozích) s příslušnou e-mailovou adresou, mohou se u příspěvků nebo komentářů zobrazovat jejich profilové obrázky. Za tímto účelem je e-mailová adresa, kterou uživatelé poskytli, předána společnosti Gravatar v zašifrované podobě za účelem kontroly, zda je pro ni uložen profil. Toto je jediný účel přenosu e-mailové adresy. K jiným účelům se nepoužívá, ale je následně smazána. Používání služby Gravatar je založeno na našich oprávněných zájmech, protože službu Gravatar používáme k tomu, abychom autorům příspěvků a komentářů nabídli možnost personalizovat své příspěvky profilovým obrázkem. Zobrazením obrázků získává Gravatar IP adresu uživatelů, protože ta je nezbytná pro komunikaci mezi prohlížečem a online službou. Pokud uživatelé nechtějí, aby se v komentářích zobrazoval uživatelský obrázek spojený s jejich e-mailovou adresou v systému Gravatar, měli by ke komentování použít e-mailovou adresu, která není v systému Gravatar uložena. Upozorňujeme také, že je možné použít také anonymní e-mailovou adresu nebo nepoužít žádnou e-mailovou adresu, pokud uživatelé nechtějí, aby byla jejich e-mailová adresa odesílána do služby Gravatar. Uživatelé mohou přenosu údajů zcela zabránit tím, že nebudou používat náš systém komentářů; poskytovatele služeb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.

Správa kontaktů a dotazů

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) a v rámci stávajících uživatelských a obchodních vztahů jsou informace o dotazujících se osobách zpracovávány v rozsahu nezbytném pro reakci na žádosti o kontakt a případná požadovaná opatření.

Reakce na kontaktní dotazy, jakož i správa kontaktních údajů a údajů o dotazech v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů se provádí za účelem plnění našich smluvních povinností nebo za účelem odpovědi na (před)smluvní dotazy a v ostatních případech na základě oprávněných zájmů při reakci na dotazy a udržování uživatelských nebo obchodních vztahů.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); obsahové údaje (např. údaje v online formulářích).
 • Subjekty údajů: Komunikační partneři.
 • Účely zpracování: žádosti o kontakt a komunikaci; poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO); právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

Kontaktní formulář: Pokud nás uživatelé kontaktují prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů, zpracováváme údaje, které nám v této souvislosti sdělili, za účelem vyřízení sdělené žádosti. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje v rámci předsmluvních a smluvních obchodních vztahů, pokud je to nezbytné pro jejich plnění, a v ostatních případech na základě našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů komunikačních partnerů na reakci na žádosti a našich zákonných povinností uchovávání.

Analýza, monitorování a optimalizace webu

Webová analytika (označovaná také jako "měření dosahu") se používá k vyhodnocování toku návštěvníků naší online nabídky a může zahrnovat chování, zájmy nebo demografické informace o návštěvnících, jako je věk nebo pohlaví, jako pseudonymní hodnoty. Pomocí analýzy dosahu můžeme například rozpoznat, v jakém čase je naše online nabídka nebo její funkce či obsah nejčastěji využíván nebo vybízí k opakovanému použití. Stejně tak můžeme pochopit, které oblasti je třeba optimalizovat.

Kromě webové analýzy můžeme také používat testovací postupy, například k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí.

Není-li dále uvedeno jinak, mohou být pro tyto účely vytvořeny profily, tj. údaje shrnuté pro proces používání, a informace mohou být uloženy v prohlížeči nebo v koncovém zařízení a mohou být z něj načteny. Shromážděné informace zahrnují zejména navštívené webové stránky a na nich použité prvky, jakož i technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o své poloze od nás nebo od poskytovatelů námi využívaných služeb, mohou být zpracovávány také údaje o poloze.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatelů však používáme postup maskování IP adres (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v souvislosti s analýzou webu, A/B testováním a optimalizací se neukládají žádné jasné údaje uživatelů (např. e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my ani poskytovatelé používaného softwaru neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech pro účely příslušných postupů.

Poznámky k právním základům: Pokud požádáme uživatele o souhlas s využíváním poskytovatelů třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce přívětivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: měření dosahu (např. statistiky přístupů, rozpoznávání vracejících se návštěvníků); profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).
 • Bezpečnostní opatření: maskování IP (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Google Analytics: webová analytika, měření dosahu a měření uživatelských toků; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

Osobní údaje zpracováváme pro účely online marketingu, který může zahrnovat zejména marketing reklamního prostoru nebo zobrazování propagačního a jiného obsahu (dále jen "obsah") na základě potenciálních zájmů uživatelů a měření jeho účinnosti.

Pro tyto účely se vytvářejí a ukládají do souboru tzv. uživatelské profily (tzv. "cookie") nebo se používají podobné postupy, pomocí nichž se ukládají informace o uživateli důležité pro prezentaci výše uvedeného obsahu. Tyto informace mohou zahrnovat například zobrazený obsah, navštívené webové stránky, používané online sítě, ale také komunikační partnery a technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době používání a používaných funkcích. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o své poloze, mohou být zpracovávány i tyto údaje.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatelů však používáme dostupné postupy maskování IP adres (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v rámci online marketingového procesu nejsou ukládány žádné jasné údaje o uživatelích (např. e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my ani poskytovatelé online marketingových postupů neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech.

Informace v profilech se obvykle ukládají do souborů cookie nebo podobnými postupy. Tyto soubory cookie lze později zpravidla číst na jiných webových stránkách, které používají stejný online marketingový postup, a analyzovat je za účelem zobrazování obsahu, jakož i doplnit o další údaje a uložit je na serveru poskytovatele online marketingového postupu.

Výjimečně lze profilům přiřadit přehledná data. Je tomu tak například v případě, že uživatelé jsou členy sociální sítě, jejíž online marketingový postup využíváme, a tato síť propojí profily uživatelů s výše uvedenými údaji. Žádáme o upozornění, že uživatelé mohou s poskytovateli uzavřít další dohody, např. udělením souhlasu v rámci procesu registrace.

V zásadě máme přístup pouze k souhrnným informacím o úspěšnosti našich reklam. V rámci tzv. měření konverzí však můžeme zkontrolovat, které z našich online marketingových procesů vedly k tzv. konverzi, tj. například k uzavření smlouvy s námi. Měření konverzí slouží výhradně k analýze úspěšnosti našich marketingových opatření.

Pokud není uvedeno jinak, žádáme vás, abyste předpokládali, že použité soubory cookie budou uloženy po dobu dvou let.

Poznámky k právním základům: pokud požádáme uživatele o souhlas s využitím služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce přívětivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: remarketing; cílení (určování cílových skupin relevantních pro marketingové účely nebo jiné výstupy obsahu); marketing; profilování pomocí informací souvisejících s uživatelem (vytváření uživatelských profilů); měření konverzí (měření účinnosti marketingových opatření).
 • Bezpečnostní opatření: maskování IP (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).
 • Možnost vznést námitku (opt-out): Odkazujeme na oznámení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů a na možnosti námitek, které poskytovatelé mají (tzv. "opt-out"). Pokud nebyla výslovně uvedena možnost odmítnutí, máte možnost zakázat soubory cookie v nastavení prohlížeče. To však může omezit funkce naší online nabídky. Doporučujeme proto následující další možnosti opt-out, které jsou nabízeny souhrnně pro příslušné oblasti: a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Napříč územím: https://optout.aboutads.info.

Další informace o zpracování, postupech a službách:

 • Správce reklam Google: používáme "Google Marketing Platform" (a služby jako "Google Ad Manager") k umisťování reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.). Marketingová platforma Google se vyznačuje tím, že reklamy se zobrazují v reálném čase na základě předpokládaných zájmů uživatele. To nám umožňuje zobrazovat reklamy pro naši online nabídku a v rámci ní cíleněji, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se uživateli například zobrazují reklamy na produkty, o které se zajímal v jiných online nabídkách, označuje se to jako "remarketing"; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávaná data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat reklamních produktů Google: Informace o službách Podmínky zpracování údajů mezi správci údajů a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Pokud společnost Google vystupuje jako zpracovatel, podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklamy Google a měření konverzí: používáme online marketingovou metodu "Google Ads" k umisťování reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.) tak, aby se zobrazovaly uživatelům, kteří mají o reklamy předpokládaný zájem (tzv. "konverze"). Dále měříme konverze reklam. Zjišťujeme však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou tzv. značkou pro sledování konverzí. My sami však nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele identifikovat; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat reklamních produktů Google: Informace o službách Podmínky zpracování údajů mezi správci údajů a standardní smluvní doložky pro předávání údajů ze třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense s personalizovanými reklamami: Používáme službu Google Adsense s personalizovanými reklamami, s jejichž pomocí se reklamy zobrazují v rámci naší online nabídky a za jejich zobrazení nebo jiné použití dostáváme odměnu; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávaná data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat reklamních produktů Google: Informace o podmínkách zpracování údajů o službách mezi správci a standardních smluvních doložkách pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense s nepersonalizovanými reklamami: Používáme službu Google Adsense s nepersonalizovanými reklamami, s jejichž pomocí se reklamy zobrazují v rámci naší online nabídky a za jejich zobrazení nebo jiné použití dostáváme odměnu; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; podmínky ochrany údajů správce a správce Google Ads a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Cílení pomocí služby Google Analytics: Službu Google Analytics používáme k zobrazování reklam umístěných v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerů pouze uživatelům, kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. "Remarketingové publikum" nebo "Google Analytics Audiences"). Pomocí Remarketingových publik chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Právní základ: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Smlouva o zpracování objednávky: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Další informace: Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklama společnosti Microsoft: remarketing / měření konverzí; Poskytovatel služeb: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Webové stránky: https://about.ads.microsoft.com/; Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Partnerské programy a partnerské odkazy

V naší online nabídce uvádíme tzv. partnerské odkazy nebo jiné odkazy (které mohou zahrnovat například vyhledávací masky, widgety nebo slevové kódy) na nabídky a služby poskytovatelů třetích stran (souhrnně označované jako "partnerské odkazy"). Pokud uživatelé affiliate odkazy následují nebo následně využijí nabídek, můžeme od těchto třetích stran získat provizi nebo jiné výhody (dále společně jen "provize").

Abychom mohli sledovat, zda uživatelé využili nabídky námi použitého affiliate odkazu, je nutné, aby se příslušní poskytovatelé třetích stran dozvěděli, že uživatelé následovali affiliate odkaz použitý v rámci naší online nabídky. Přiřazení affiliate odkazů k příslušným obchodním transakcím nebo jiným akcím (např. nákupům) slouží výhradně k účtování provizí a bude zrušeno, jakmile již nebude pro tento účel nutné.

Pro účely výše uvedeného přiřazení partnerských odkazů mohou být partnerské odkazy doplněny o určité hodnoty, které jsou součástí odkazu nebo mohou být uloženy jinde, např. v souboru cookie. Tyto hodnoty mohou zahrnovat zejména zdrojovou webovou stránku (referrer), čas, online identifikátor provozovatele webové stránky, na níž byl affiliate odkaz umístěn, online identifikátor příslušné nabídky, typ použitého odkazu, typ nabídky a online identifikátor uživatele.

Poznámky k právním základům: pokud žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. Kromě toho může být jejich využívání součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo využívání poskytovatelů třetích stran v tomto rámci dohodnuto. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na efektivních, hospodárných a pro příjemce přívětivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb); zákazníci.
 • Účely zpracování: sledování poboček; poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu.
 • Právní důvody: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Partnerský program Amazonu: partnerský program (Amazon a logo Amazon jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jedné z jejích poboček); poskytovatel služeb: Kennedyho, L-1855 Lucemburk, a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mnichov, Německo (společně dále jen "Amazon Europe"); mateřská společnost: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. a Amazon Media EU S.à.r.l., všechny čtyři se sídlem 38, avenue John F: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webové stránky: https://www.amazon.de; zásady ochrany osobních údajů: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Síť partnerů eBay: Partnerský program affiliate marketingu; poskytovatel služeb: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; webové stránky: https://partnernetwork.ebay.de; zásady ochrany osobních údajů: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Hodnocení zákazníků a postupy hodnocení

Účastníme se procesů hodnocení a hodnocení, abychom mohli hodnotit, optimalizovat a propagovat naše služby. Pokud nás uživatelé hodnotí nebo jinak poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím zúčastněných hodnotících platforem nebo postupů, platí rovněž všeobecné obchodní podmínky nebo podmínky používání a oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatelů. Hodnocení zpravidla vyžaduje také registraci u příslušných poskytovatelů.

Abychom se ujistili, že hodnotící osoby skutečně využily naše služby, předáváme se souhlasem zákazníka příslušné hodnotící platformě potřebné údaje o zákazníkovi a využité službě (včetně jména, e-mailové adresy a čísla objednávky nebo čísla položky). Tyto údaje slouží výhradně k ověření pravosti uživatele.

 • Typy zpracovávaných údajů: smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci; uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); marketing.
 • Právní důvody: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

Widget pro hodnocení: do naší online nabídky integrujeme takzvané "hodnotící widgety". Widget je funkční a obsahový prvek integrovaný do naší online nabídky, který zobrazuje měnitelné informace. Může být zobrazen například ve formě pečeti nebo srovnatelného prvku, někdy také nazývaného "odznak". V takovém případě se příslušný obsah widgetu zobrazuje v rámci naší online nabídky, ale v daném okamžiku se načítá ze serverů příslušného poskytovatele widgetu. Jen tak se vždy zobrazuje aktuální obsah, zejména aktuální hodnocení. Za tímto účelem musí být navázáno datové spojení z webové stránky vyvolané v rámci naší online nabídky na server poskytovatele widgetu a poskytovatel widgetu obdrží určité technické údaje (přístupové údaje včetně IP adresy), které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být obsah widgetu doručen do prohlížeče uživatele. Poskytovatel widgetu dále získává informace o tom, že uživatelé navštívili naši online nabídku. Tyto informace mohou být uloženy v souboru cookie a poskytovatel widgetu je používá k identifikaci toho, které online nabídky účastnící se procesu hodnocení uživatel navštívil. Tyto informace mohou být uloženy v profilu uživatele a použity pro reklamní účely nebo průzkum trhu.

Přítomnost na sociálních sítích (sociální média)

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme údaje uživatelů, abychom mohli komunikovat s uživateli, kteří jsou zde aktivní, nebo jim nabízet informace o nás.

Rádi bychom upozornili, že údaje uživatelů mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by to například mohlo ztížit vymáhání práv uživatelů.

Kromě toho se údaje uživatelů obvykle zpracovávají v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě uživatelského chování a z něj vyplývajících zájmů uživatelů lze například vytvářet profily používání. Profily užívání lze následně využít například k umístění reklamy v rámci sítí i mimo ně, která pravděpodobně odpovídá zájmům uživatelů. Pro tyto účely se v počítačích uživatelů obvykle ukládají soubory cookie, v nichž je uloženo chování při používání a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být v profilech používání uloženy také údaje nezávislé na zařízeních, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou na nich přihlášeni).

Podrobné informace o jednotlivých formách zpracování a možnostech vznést námitku (opt-out) naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů a informacích poskytovaných provozovateli příslušných sítí.

V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů rovněž upozorňujeme, že tato práva lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijmout vhodná opatření a přímo poskytnout informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

 • Typy zpracovávaných údajů: kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: žádosti o kontakt a komunikace; zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); marketing.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO).

Zásuvné moduly a vložené funkce a obsah

Do naší online nabídky integrujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen "poskytovatelé třetích stran"). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen "obsah").

Integrace vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení tohoto obsahu nebo funkce. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako "web beacons"). "Pixelové značky" mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Poznámky k právnímu základu: Pokud žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce příznivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti; poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu; profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů); marketing.
 • Právní základy: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Integrace softwaru, skriptů nebo frameworků třetích stran (např. jQuery): do naší online nabídky integrujeme software, který získáváme ze serverů jiných poskytovatelů (např. knihovny funkcí, které používáme za účelem prezentace nebo uživatelské přívětivosti naší online nabídky). Příslušní poskytovatelé přitom shromažďují IP adresu uživatele a mohou ji zpracovávat za účelem přenosu softwaru do prohlížeče uživatele a pro bezpečnostní účely, jakož i pro vyhodnocení a optimalizaci své nabídky. - Do naší online nabídky integrujeme software, který získáváme ze serverů jiných poskytovatelů (např. knihovny funkcí, které používáme za účelem zobrazení nebo uživatelské přívětivosti naší online nabídky). Příslušní poskytovatelé přitom shromažďují IP adresy uživatelů a mohou je zpracovávat pro účely přenosu softwaru do prohlížeče uživatelů a pro bezpečnostní účely, jakož i pro vyhodnocování a optimalizaci své nabídky.
 • Úžasné písmo: Zobrazení písem a symbolů; poskytovatel služeb: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; webové stránky: https://fontawesome.com/; zásady ochrany osobních údajů: https://fontawesome.com/privacy.
 • Písma Google: Integrujeme písma ("Google Fonts") poskytovatele Google, přičemž údaje uživatele se používají výhradně za účelem zobrazení písem v prohlížeči uživatele. Integrace vychází z našeho oprávněného zájmu na technicky bezpečném, bezúdržbovém a efektivním používání písem, jejich jednotné prezentaci a zohlednění případných licenčních omezení pro jejich integraci; poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://fonts.google.com/; zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Zásuvné moduly a obsah Twitteru: Zásuvné moduly a tlačítka Twitteru - mohou zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo text, a tlačítka, která umožňují uživatelům sdílet obsah z této online nabídky v rámci Twitteru: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko, mateřská společnost: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; webové stránky: https://twitter.com/de; zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy, (nastavení: https://twitter.com/personalization).
 • Videa na YouTube: Video obsah; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Web: https://www.youtube.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Nastavení zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Videa na YouTube: Videoobsah; videa YouTube jsou integrována prostřednictvím speciální domény (rozpoznatelné podle komponenty "youtube-nocookie") v takzvaném "rozšířeném režimu ochrany dat", kdy nejsou shromažďovány žádné soubory cookie o aktivitách uživatele za účelem personalizace přehrávání videa. Nicméně informace o interakci uživatele s videem (např. zapamatování posledního bodu přehrávání), mohou být uloženy; poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://www.youtube.com; zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video obsah; poskytovatel služeb: Vimeo Inc, Pozor: 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; webová stránka: https://vimeo.com; zásady ochrany osobních údajů: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Rádi bychom upozornili, že společnost Vimeo může používat službu Google Analytics, a odkázali na Zásady ochrany osobních údajů (https://policies.google.com/privacy), jakož i na možnosti odhlášení pro službu Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo nastavení společnosti Google pro používání údajů pro marketingové účely (https://adssettings.google.com/).

Nástroje pro řízení, organizaci a podporu

Pro účely organizace, správy, plánování a poskytování našich služeb využíváme služby, platformy a software jiných poskytovatelů (dále jen "poskytovatelé třetích stran"). Při výběru poskytovatelů třetích stran a jejich služeb dodržujeme zákonné požadavky.

V této souvislosti mohou být osobní údaje zpracovávány a ukládány na serverech poskytovatelů třetích stran. To může zahrnovat různé údaje, které zpracováváme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména základní údaje a kontaktní údaje uživatelů, údaje o transakcích, smlouvách, dalších procesech a jejich obsahu.

Pokud jsou uživatelé v rámci komunikace, obchodních nebo jiných vztahů s námi odkázáni na poskytovatele třetích stran nebo jejich software či platformy, mohou poskytovatelé třetích stran zpracovávat údaje o používání a metadata pro účely zabezpečení, optimalizace služeb nebo marketingové účely. Žádáme vás proto, abyste dodržovali oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů třetích stran.

Poznámky k právnímu základu: Pokud požádáme uživatele o souhlas s využíváním poskytovatelů třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. Kromě toho může být jejich využívání součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo využívání poskytovatelů třetích stran v tomto rámci dohodnuto. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na efektivních, hospodárných a pro příjemce přívětivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Komunikační partneři; uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Právní důvody: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Ostatní poskytovatelé služeb

Změna a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravujeme, jakmile to vyžadují změny v námi prováděném zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat akt spolupráce z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, žádáme vás, abyste vzali na vědomí, že se adresy mohou v průběhu času měnit, a žádáme vás, abyste si informace předtím, než nás kontaktujete, ověřili.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z článků 15 až 21 GDPR:

 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo na informace: máte právo požádat o potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a o informace o těchto údajích, jakož i o další informace a kopii údajů v souladu s právními požadavky.
 • Právo na opravu: máte právo v souladu se zákonem požádat o doplnění údajů, které se vás týkají, nebo o opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování: V souladu s právními požadavky máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají, byly neprodleně vymazány, případně v souladu s právními požadavky požadovat omezení zpracování údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu v souladu s právními požadavky nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné straně.
 • Stížnost dozorovému orgánu: aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje požadavky GDPR.

Definice

V této části naleznete přehled pojmů použitých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Řada pojmů je převzata ze zákona a definována především v článku 4 nařízení GDPR. Právní definice jsou závazné. Následující vysvětlení naopak slouží především k lepšímu pochopení. Pojmy jsou řazeny abecedně.

 • Sledování partnerů: V rámci affiliate sledování se zaznamenávají odkazy, pomocí kterých odkazující webové stránky odkazují uživatele na webové stránky s nabídkou produktů nebo jiných služeb. Provozovatelé příslušných odkazujících webových stránek mohou získat provizi, pokud uživatelé tyto tzv. partnerské odkazy následují a následně nabídek využijí (např. zakoupí zboží nebo využijí služby). Za tímto účelem je nezbytné, aby poskytovatelé mohli sledovat, zda uživatelé, kteří mají zájem o určité nabídky, je následně na popud affiliate odkazů využijí. Pro funkčnost affiliate odkazů je proto nezbytné, aby byly doplněny o určité hodnoty, které se stanou součástí odkazu nebo jsou uloženy jinde, např. v souboru cookie. Mezi tyto hodnoty patří zejména zdrojová webová stránka (referrer), čas, online identifikátor provozovatele webové stránky, na které byl affiliate odkaz umístěn, online identifikátor příslušné nabídky, online identifikátor uživatele, jakož i hodnoty specifické pro sledování, jako je například ID reklamního média, ID affiliate a kategorizace.
 • Převodní měření: Měření konverzí (označované také jako "vyhodnocování návštěv") je metoda používaná ke stanovení účinnosti marketingových opatření. Obvykle se provádí uložením souboru cookie do zařízení uživatelů v rámci webových stránek, na kterých probíhají marketingové akce, a jeho opětovným načtením na cílové webové stránce. To nám například umožňuje sledovat, zda reklamy, které jsme umístili na jiné webové stránky, byly úspěšné.
 • Osobní údaje: "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Profily s informacemi o uživateli: Zpracování "profilů s informacemi o uživateli", zkráceně "profilů", zahrnuje jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k analýze, vyhodnocení nebo předvídání určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby (v závislosti na typu profilování může jít o různé informace týkající se demografických údajů, chování a zájmů, jako je interakce s webovými stránkami a jejich obsahem atd.) (např. zájmy o určitý obsah nebo produkty, chování při klikání na webové stránky nebo umístění). Pro účely profilování se často používají soubory cookie a webové majáky.
 • Měření dosahu: Měření dosahu (známé také jako webová analytika) se používá k vyhodnocení toku návštěvníků online nabídky a může zahrnovat chování návštěvníků nebo jejich zájem o určité informace, například o obsah webových stránek. Pomocí analýzy dosahu mohou majitelé webových stránek například zjistit, v jakém čase návštěvníci navštěvují jejich webové stránky a o jaký obsah se zajímají. To jim umožňuje například lépe přizpůsobit obsah webových stránek potřebám návštěvníků. Pro účely analýzy dosahu se často používají pseudonymní soubory cookie a webové majáky, které umožňují rozpoznat vracející se návštěvníky a získat tak přesnější analýzy využívání online nabídky.
 • Remarketing: "Remarketing" nebo "retargeting" je situace, kdy je například pro reklamní účely zaznamenáno, o které produkty se uživatel na webové stránce zajímal, aby mu byly tyto produkty připomenuty na jiných webových stránkách, např. v reklamách.
 • Ovladač: "Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zpracování: "Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už automatickými prostředky, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s údaji, ať už jde o shromažďování, vyhodnocování, ukládání, předávání nebo vymazávání.
 • Vytvoření cílové skupiny: Tvorba cílových skupin (nebo "vlastní publikum") je situace, kdy jsou cílové skupiny určeny pro reklamní účely, např. pro zobrazování reklamy. Například na základě zájmu uživatele o určité produkty nebo témata na internetu lze usoudit, že tento uživatel má zájem o reklamy na podobné produkty nebo o internetový obchod, kde si uživatel produkty prohlížel. O "podobném publiku" (nebo podobných cílových skupinách) zase hovoříme tehdy, když se obsah považovaný za vhodný zobrazuje uživatelům, jejichž profily nebo zájmy pravděpodobně odpovídají uživatelům, pro které byly profily vytvořeny. Soubory cookie a webové majáky se obecně používají pro účely vytváření vlastních publik a podobných publik.

Německá verze vytvořená pomocí "Datenschutz-Generator.de" - Děkujeme! RA Dr.Schwenke