Järgmise andmekaitse deklaratsiooniga soovime teid teavitada sellest, milliseid teie isikuandmeid (edaspidi lühidalt ka "andmed") me töötleme, mis eesmärgil ja millises ulatuses. Andmekaitsedeklaratsioon kehtib kõigi meie poolt teostatud isikuandmete töötlemise kohta nii meie teenuste osutamise raames kui ka eelkõige meie veebilehtedel, mobiilirakendustes ja välistes veebipresentatsioonides, näiteks meie sotsiaalmeediaprofiilides (edaspidi ühiselt "veebipakkumine"). Me töötleme teie isikuandmeid Gruusia isikuandmete kaitse seaduse artikli 5 ja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 alusel.

Vastutav

SilkRoot LLC
Adžaaria autonoomne vabariik
Gruusia

E-posti aadress
SECURE@ silkroot.io

Rahvusvahelised kõned
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Gruusia isikuandmete kaitse seadus

Andmete töötlemise õiguslik alus, kui kasutaja on andnud oma nõusoleku, on art. Gruusia isikuandmete kaitse seaduse artikkel 5.

Teil on õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas teid puudutavaid andmeid töödeldakse, ja saada teavet selliste andmete kohta, samuti lisateavet ja koopiaid andmetest vastavalt artiklile 1. 15 kohaselt.

Teil on õigus vastavalt art. Gruusia isikuandmete kaitse seaduse 15 kohaselt nõuda teid puudutavate andmete täiendamist või teid puudutavate ebatäpsete andmete parandamist.

Kooskõlas artikliga 15 kohaselt on teil õigus nõuda, et teid puudutavad andmed kustutatakse põhjendamatu viivituseta, et nõuda andmete töötlemise piiramist.

Teil on õigus esitada vastuväiteid töötlemisele vastavalt art. Gruusia isikuandmete kaitse seaduse 25 kohaselt.

Teil on ka õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele vastavalt art. Gruusia isikuandmete kaitse seaduse 26 kohaselt.

 

ELI GDPR

Ülevaade töötlemistoimingutest

Järgnev ülevaade võtab kokku töödeldavate andmete liigid ja nende töötlemise eesmärgid ning viitab andmesubjektidele.

Töödeldavate andmete liigid

 • Inventuuriandmed
 • Makseandmed
 • Kontaktandmed
 • Sisuandmed
 • Lepingu andmed
 • Kasutusandmed
 • Meta-/kommunikatsiooniandmed

Andmesubjektide kategooriad

 • Kliendid
 • Huvitatud isikud
 • Kommunikatsioonipartnerid
 • Kasutajad
 • Äri- ja lepingupartnerid
 • Õpilased/ üliõpilased/ osalejad

Töötlemise eesmärgid

 • Lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Kontaktitaotlused ja teabevahetus.
 • Turvameetmed.
 • Vahemiku mõõtmine.
 • Kontori- ja organisatsioonilised menetlused.
 • Remarketing.
 • Ümberarvestuse mõõtmine.
 • Affiliate jälgimine.
 • Päringute haldamine ja neile vastamine.
 • Tagasiside.
 • Turundus.
 • Profiilid kasutajaga seotud teabega.
 • Publiku ehitamine.
 • Meie veebipakkumise pakkumine ja kasutajasõbralikkus.

Asjakohased õiguslikud alused

Allpool leiate ülevaate DSGVO õiguslikest alustest, mille alusel me töötleme isikuandmeid. Pange tähele, et lisaks GDPRi sätetele võivad teie või meie elukoha- või asukohariigis kehtida riiklikud andmekaitse-eeskirjad. Lisaks sellele, kui üksikjuhtudel on asjakohased konkreetsemad õiguslikud alused, teavitame teid nendest andmekaitse deklaratsioonis.

 • Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a) - Andmesubjekt on andnud oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil või eesmärkidel.
 • Lepingu täitmine ja lepingueelsed taotlused (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b) - Töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osapool on andmesubjekt, või andmesubjekti taotlusel võetavate lepingueelsete meetmete täitmiseks.
 • Õiguslik kohustus (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c) - Töötlemine on vajalik vastutava töötleja suhtes kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks.
 • Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f) - Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui need huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset.

Turvameetmed

Me võtame kooskõlas seadusega asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, võttes arvesse tehnika taset, rakenduskulusid ja töötlemise laadi, ulatust, asjaolusid ja eesmärke, samuti erinevaid esinemise tõenäosusi ja füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardava ohu ulatust, et tagada riskile vastav kaitsetase.

Meetmed hõlmavad eelkõige andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamist, kontrollides füüsilist ja elektroonilist juurdepääsu andmetele, samuti juurdepääsu andmetele, nende sisestamist, avalikustamist, kättesaadavuse tagamist ja eraldamist. Lisaks sellele oleme kehtestanud menetlused, et tagada andmesubjektide õiguste kasutamine, andmete kustutamine ja vastamine andmete ohustamisele. Lisaks sellele võtame isikuandmete kaitset arvesse juba riistvara, tarkvara ja menetluste väljatöötamisel või valikul vastavalt andmekaitse põhimõttele, tehnoloogia kavandamise ja andmekaitsesõbralike vaikimisi seadete kaudu.

SSL krüpteerimine (https): Me kasutame SSL-krüpteerimist, et kaitsta teie andmeid, mis edastatakse meie veebipakkumise kaudu. Sellised krüpteeritud ühendused saate ära tunda brauseri aadressiribal oleva eesliite https:// järgi.

Isikuandmete edastamine

Meie isikuandmete töötlemise käigus võib juhtuda, et andmeid edastatakse või avaldatakse teistele asutustele, ettevõtetele, juriidiliselt iseseisvatele organisatsioonilistele üksustele või isikutele. Nende andmete vastuvõtjad võivad olla näiteks IT-ülesannetega tellitud teenusepakkujad või veebilehele integreeritud teenuste ja sisu pakkujad. Sellistel juhtudel järgime õiguslikke nõudeid ja eelkõige sõlmime teie andmete saajatega asjakohased lepingud või kokkulepped, mis teenivad teie andmete kaitset.

Andmete edastamine organisatsioonisiseselt: Me võime edastada isikuandmeid teistele üksustele meie organisatsioonis või anda neile juurdepääsu sellistele andmetele. Kui selline edastamine toimub halduslikel eesmärkidel, põhineb andmete edastamine meie õigustatud äri- ja tegevushuvidel või toimub juhul, kui see on vajalik meie lepinguga seotud kohustuste täitmiseks või kui meil on andmesubjektide nõusolek või seaduslik luba.

Andmetöötlus kolmandates riikides

Kui me töötleme andmeid kolmandas riigis (st väljaspool Euroopa Liitu (EL), Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)) või kui töötlemine toimub kolmandate isikute teenuste kasutamise või andmete avaldamise või edastamise raames teistele isikutele, üksustele või ettevõtetele, siis toimub see ainult kooskõlas õiguslike nõuetega.

Väljendatud nõusoleku või lepingulise või seadusega nõutava edastamise korral töötleme või laseme andmeid töödelda ainult kolmandates riikides, kus on tunnustatud andmekaitse tase, lepinguline kohustus ELi komisjoni nn standardkaitseklauslite kaudu, sertifikaatide olemasolu või siduvate sisemiste andmekaitse-eeskirjade olemasolu korral (DSGVO artiklid 44-49, ELi komisjoni teabelehekülg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Andmete kustutamine

Meie poolt töödeldavad andmed kustutatakse vastavalt õiguslikele nõuetele niipea, kui nende töötlemiseks lubatud nõusolekud tühistatakse või muud load kaotavad kehtivuse (nt kui nende andmete töötlemise eesmärk on kaotanud kehtivuse või kui need ei ole enam vajalikud).

Kui andmeid ei kustutata, sest neid on vaja muudel seadusega lubatud eesmärkidel, piirdub nende töötlemine nende eesmärkidega. See tähendab, et andmed blokeeritakse ja neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib näiteks andmete kohta, mida tuleb säilitada kaubandus- või maksuseaduste tõttu või mille säilitamine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks.

Meie andmekaitse teatised võivad sisaldada ka lisateavet andmete säilitamise ja kustutamise kohta, mis on ülimuslik vastavate töötlemistoimingute puhul.

Küpsiste kasutamine

Küpsised on väikesed tekstifailid või muud mälumärkmed, mis salvestavad teavet lõppseadmetes ja loevad teavet lõppseadmetest. Näiteks kasutajakonto sisselogimise staatuse, e-poe ostukorvi sisu, veebipakkumise kasutatud sisu või funktsioonide salvestamiseks. Küpsiseid võib kasutada ka erinevatel eesmärkidel, nt veebipakkumiste funktsionaalsuse, turvalisuse ja mugavuse tagamiseks ning külastajavoogude analüüside koostamiseks.

Märkused nõusoleku kohta: Me kasutame küpsiseid vastavalt õiguslikele nõuetele. Seetõttu saame kasutajatelt eelneva nõusoleku, välja arvatud juhul, kui seda ei nõuta seadusega. Eelkõige ei ole nõusolek vajalik, kui teabe, sealhulgas küpsiste salvestamine ja lugemine on hädavajalik, et pakkuda kasutajale telemediateenust (st meie veebipakkumist), mida ta on selgesõnaliselt taotlenud. Tühistatav nõusolek on kasutajatele selgelt teatavaks tehtud ja sisaldab teavet vastava küpsiste kasutamise kohta.

Märkused andmekaitseseadusest tulenevate õiguspõhimõtete kohta: Andmekaitseseadusest tulenev õiguslik alus, mille alusel me küpsiste abil kasutajate isikuandmeid töötleme, sõltub sellest, kas me küsime kasutajatelt nõusolekut. Kui kasutajad annavad oma nõusoleku, on nende andmete töötlemise õiguslik alus nende deklareeritud nõusolek. Vastasel juhul töödeldakse küpsiseid kasutades andmeid meie õigustatud huvide alusel (nt meie veebipakkumise äritegevuses ja selle kasutatavuse parandamisel) või, kui see toimub meie lepinguliste kohustuste täitmise raames, kui küpsiste kasutamine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks. Seda, millistel eesmärkidel me küpsiseid töötleme, selgitame käesoleva privaatsuspoliitika käigus või meie nõusoleku- ja töötlemismenetluste raames.

Säilitamise kestus: Säilitamise kestuse osas eristatakse järgmisi küpsiseid:

 • Ajutised küpsised (ka: seansiküpsised): ajutised küpsised kustutatakse hiljemalt pärast seda, kui kasutaja on lahkunud veebipakkumisest ja sulgenud oma lõppseadme (nt brauseri või mobiilirakenduse).
 • Püsiküpsised: Püsiküpsised jäävad alles ka pärast lõppseadme sulgemist. Näiteks saab salvestada sisselogimise staatuse või kuvada eelistatud sisu otse, kui kasutaja külastab veebilehte uuesti. Samuti saab küpsiste abil kogutud kasutajaandmeid kasutada jõudluse mõõtmiseks. Kui me ei anna kasutajatele selgesõnalist teavet küpsiste tüübi ja säilitamise kestuse kohta (nt nõusoleku saamise raames), peaksid kasutajad eeldama, et küpsised on püsivad ja et nende säilitamise kestus võib olla kuni kaks aastat.

Üldine teave tühistamise ja vastuväidete esitamise kohta (opt-out): Kasutajad võivad oma antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja esitada ka vastuväite töötlemisele vastavalt artikli 2 lõikes 2 sätestatud õiguslikele nõuetele. 21 DSGVO (täiendav teave vastuväidete esitamise kohta on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika osana). Kasutajad saavad oma vastuväiteid esitada ka oma veebilehitseja seadete abil.

Äriteenused

Me töötleme oma lepinguliste ja äripartnerite, nt klientide ja huvitatud isikute (edaspidi ühiselt "lepingulised partnerid") andmeid lepinguliste ja võrreldavate õigussuhete ning nendega seotud meetmete raames ja lepinguliste partneritega suhtlemise (või lepingueelse) raames, nt päringutele vastamiseks.

Me töötleme neid andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks. See hõlmab eelkõige kohustusi pakkuda kokkulepitud teenuseid, ajakohastamiskohustusi ning õiguskaitsevahendeid garantii- ja muude teenuste häirete korral. Lisaks töötleme andmeid oma õiguste kaitsmiseks ning nende kohustuste ja ettevõtte korraldusega seotud haldusülesannete täitmiseks. Lisaks töötleme andmeid oma õigustatud huvide alusel nõuetekohase ja ärijuhtimise ning turvameetmete tõttu, et kaitsta meie lepingupartnereid ja meie äritegevust nende andmete, saladuste, teabe ja õiguste kuritarvitamise, ohustamise eest (nt telekommunikatsiooni-, transpordi- ja muude abiteenuste ning alltöövõtjate, pankade, maksu- ja õigusnõustajate, makseteenuse pakkujate või maksuameti kaasamiseks). Kohaldatava õiguse raames avaldame lepingupartnerite andmeid kolmandatele isikutele ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik eespool nimetatud eesmärkidel või juriidiliste kohustuste täitmiseks. Lepingupartnereid teavitatakse edasistest töötlemisviisidest, nt turunduslikel eesmärkidel, käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni raames.

Teavitame lepingupartnereid sellest, milliseid andmeid eespool nimetatud eesmärkidel vajatakse, enne andmete kogumist või selle käigus, nt veebivormides, erimärgistuse (nt värvid) või sümbolite (nt tärnid vms) abil või isiklikult.

Me kustutame andmed pärast seadusliku garantii ja võrreldavate kohustuste lõppemist, st üldjuhul 4 aasta pärast, välja arvatud juhul, kui andmeid säilitatakse kliendikontol, nt nii kaua, kui neid tuleb säilitada õiguslikel arhiveerimise põhjustel (nt maksustamise eesmärgil üldjuhul 10 aastat). Me kustutame lepingupartneri poolt meile tellimuse raames teatavaks tehtud andmed vastavalt tellimuse spetsifikatsioonile, üldjuhul pärast tellimuse lõppemist.

Kui kasutame oma teenuste osutamiseks kolmanda osapoole teenusepakkujaid või platvorme, kehtivad kasutajate ja teenusepakkujate vahelistes suhetes vastava kolmanda osapoole teenusepakkuja või platvormi tingimused ja andmekaitsetingimused.

Majandusanalüüsid ja turu-uuringud

Ärilistel põhjustel ja selleks, et tuvastada turusuundumusi, lepingupartnerite ja kasutajate soove, analüüsime oma andmeid äritehingute, lepingute, päringute jne kohta, kusjuures andmesubjektide hulka võivad kuuluda lepingupartnerid, huvitatud isikud, kliendid, külastajad ja meie veebipakkumise kasutajad.
Analüüsid viiakse läbi ettevõtte hindamise, turunduse ja turu-uuringute eesmärgil (nt erinevate omadustega kliendirühmade kindlaksmääramiseks). Seejuures võime, kui see on võimalik, võtta arvesse registreeritud kasutajate profiile koos nende andmetega, nt kasutatud teenuste kohta. Analüüsid teenivad ainult meid ja neid ei avalikustata väljapoole, välja arvatud juhul, kui tegemist on anonüümsete analüüsidega, mis sisaldavad kokkuvõtlikke, st anonüümseid väärtusi. Lisaks võtame arvesse kasutajate eraelu puutumatust ja töötleme andmeid analüüsi eesmärgil võimalikult pseudonüümselt ja võimaluse korral anonüümselt (nt kokkuvõtlike andetena).

Kauplus ja e-kaubandus

Me töötleme oma klientide andmeid, et võimaldada neil valida, osta või tellida valitud tooteid, kaupu ja nendega seotud teenuseid, samuti nende maksmist ja tarnimist või täitmist. Kui see on tellimuse täitmiseks vajalik, kasutame teenusepakkujaid, eelkõige posti-, ekspedeerimis- ja veoettevõtteid, et teostada tarne või täitmine meie klientidele. Maksetehingute töötlemiseks kasutame pankade ja makseteenuse pakkujate teenuseid. Vajalik teave on määratletud sellisena tellimuse või võrreldava omandamise protsessi kontekstis ja hõlmab tarne või osutamise ja arveldamise jaoks vajalikku teavet, samuti kontaktandmeid, et oleks võimalik pidada konsultatsioone.

Agentuuri teenused

Me töötleme oma klientide andmeid osana meie lepingulistest teenustest, mis võivad hõlmata näiteks kontseptuaalset ja strateegilist nõustamist, kampaaniate planeerimist, tarkvara ja disaini arendamist/konsultatsiooni või hooldust, kampaaniate ja protsesside rakendamist, käitlemist, serverite haldamist, andmeanalüüsi/nõustamisteenuseid ja koolitusteenuseid.

Haridus- ja koolitusteenused

Me töötleme oma haridus- ja koolitusteenustes osalejate (edaspidi "koolitajad") andmeid, et pakkuda neile meie koolitusteenuseid. Selles kontekstis töödeldavad andmed, nende töötlemise laad, ulatus, eesmärk ja vajalikkus määratakse kindlaks aluseks oleva lepingulise ja koolitussuhte alusel. Töötlemise vormid hõlmavad ka meie ja õpetajate teenuste tulemuslikkuse hindamist ja hindamist.

Oma tegevuse käigus võime töödelda ka eriliigilisi andmeid, eelkõige teavet praktikantide ja üliõpilaste tervise kohta, samuti andmeid, mis näitavad etnilist päritolu, poliitilisi arvamusi, usulisi või ideoloogilisi veendumusi. Selleks saame vajadusel praktikantide selgesõnalise nõusoleku ja muidu töötleme eriliigilisi andmeid ainult siis, kui see on vajalik koolitusteenuste osutamiseks, tervishoiu, sotsiaalkaitse või praktikantide eluliste huvide kaitseks.

Kui see on vajalik meie lepingu täitmiseks, eluliste huvide kaitseks või seadusega nõutud või kui meil on praktikantide nõusolek, avalikustame või edastame praktikantide andmeid kolmandatele isikutele või esindajatele, näiteks ametiasutustele või IT-, kontori- või võrreldavate teenuste valdkonnas, kooskõlas kutsealaste õigusaktide nõuetega.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid); lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kliendid; potentsiaalsed kliendid; äri- ja lepingupartnerid; õpilased/ üliõpilased/ osalejad.
 • Töötlemise eesmärgid: lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus; turvameetmed; kontaktide taotlemine ja suhtlemine; kontori- ja organisatsioonilised protseduurid; taotluste haldamine ja neile vastamine; konversiooni mõõtmine (turundustegevuse tõhususe mõõtmine); kasutajatega seotud andmeid sisaldavad profiilid (kasutajaprofiilide loomine).
 • Õiguslik alus: lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f); õiguspärane kohustus (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c).

Veebiplatvormide kasutamine pakkumiseks ja müügiks

Pakume oma teenuseid teiste teenusepakkujate poolt hallatavatel veebiplatvormidel. Sellega seoses kehtivad lisaks meie andmekaitsetingimustele ka vastavate platvormide andmekaitsetingimused. See kehtib eelkõige seoses makseprotsessi läbiviimisega ning platvormidel kasutatava protseduuriga, mida kasutatakse ulatuse mõõtmiseks ja huvipõhiseks turunduseks.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid); lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmete subjektid: Kliendid.
 • Töötlemise eesmärgid: lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslikud alused: Lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvi (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

 • Amazon: E-kaubanduse online-turg; Teenusepakkuja: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. ja Amazon Media EU S.à.r.l., kõik neli aadressil 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ja Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Saksamaa (ühiselt "Amazon Europe"), emaettevõtja: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; veebileht: https://www.amazon.de/; privaatsuspoliitika: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: E-kaubanduse veebiturg; teenusepakkuja: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Šveits; veebisait: https://www.ebay.de/; privaatsuspoliitika: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: E-kaubanduse online-turg; Teenusepakkuja: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Saksamaa ; veebisait: https://www.rakuten.de/; privaatsuspoliitika: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Veebipakkumise ja veebimajutuse pakkumine

Meie veebipakkumise turvaliseks ja tõhusaks pakkumiseks kasutame ühe või mitme veebimajutuse teenusepakkuja teenuseid, kelle serveritest (või nende hallatavatest serveritest) on veebipakkumine kättesaadav. Selleks võime kasutada infrastruktuuri- ja platvormiteenuseid, arvutusvõimsust, salvestusruumi ja andmebaasiteenuseid, samuti turvateenuseid ja tehnilisi hooldusteenuseid.

Andmed, mida töödeldakse hostingupakkumise osutamise raames, võivad hõlmata kogu teavet meie veebipakkumise kasutajate kohta, mis tekib kasutamise ja suhtlemise käigus. See hõlmab regulaarselt IP-aadressi, mis on vajalik veebipakkumiste sisu edastamiseks brauserile, ning kõiki meie veebipakkumise raames või veebisaitidelt tehtud sissekandeid.

 • Töödeldud andmete liigid: Sisuandmed (nt sissekanded veebivormides); kasutusandmed (nt külastatud veebilehed, huvi sisu vastu, kasutusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: meie veebipakkumise pakkumine ja kasutajasõbralikkus; lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslik alus: Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Juurdepääsuandmete ja logifailide kogumine: me ise (või meie veebimajutuse teenusepakkuja) kogume andmeid iga juurdepääsu kohta serverile (nn serverilogifailid). Serveri logifailid võivad sisaldada veebilehtede ja failide aadressi ja nime, millele on ligi mindud, juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete mahtu, teateid eduka juurdepääsu kohta, brauseri tüüpi ja versiooni, kasutaja operatsioonisüsteemi, viitaja URL (eelnevalt külastatud lehekülg) ning reeglina IP-aadresse ja taotluse esitanud teenusepakkujat. Serveri logifaile võib kasutada ühelt poolt turvalisuse eesmärgil, nt serveri ülekoormuse vältimiseks (eriti kuritarvitavate rünnakute, nn DDoS-rünnakute korral) ja teiselt poolt serverite kasutamise ja stabiilsuse tagamiseks; andmete kustutamine: Logifailide andmeid säilitatakse maksimaalselt 30 päeva ja seejärel kustutatakse või anonüümseks muudetakse. Andmed, mille edasine säilitamine on vajalik tõenduslikel eesmärkidel, on kustutamisest vabastatud kuni vastava intsidendi lõpliku selgitamiseni.
 • Sisu edastamise võrk: Me kasutame nn sisu edastamise võrku (CDN). CDN on teenus, mille abil saab veebipakkumise sisu, eelkõige suured meediafailid, nagu graafika või programmi skriptid, kiiremini ja turvalisemalt edastada interneti kaudu ühendatud piirkondlikult hajutatud serverite abil.
 • WordPress.com: Blogide / veebisaitide veebimajutusplatvorm; Teenusepakkuja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Veebileht: https://wordpress.com; Privaatsuspoliitika: https://automattic.com/de/privacy/; Tellimuse töötlemise leping: sõlmitud teenuseosutajaga: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogid ja trükimeedia

Me kasutame blogisid või võrreldavaid veebipõhiseid suhtlus- ja avaldamisvahendeid (edaspidi "avaldamisvahend"). Lugejate andmeid töödeldakse avaldamisvahendiga seotud eesmärkidel ainult ulatuses, mis on vajalik selle esitamiseks ning autorite ja lugejate vaheliseks suhtlemiseks või turvalisuse tagamiseks. Ülejäänud osas viitame käesoleva andmekaitseteatise raames esitatud teabele meie avaldamisvahendi külastajate töötlemise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); sisuandmed (nt veebivormide sisestused); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid); lepinguandmed (nt lepingu sisu, tähtaeg, kliendikategooria).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus; tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu); meie veebipakkumise pakkumine ja kasutajasõbralikkus; turvameetmed; haldamine ja päringutele vastamine.
 • Õiguslik alus: lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

 • Kommentaarid ja panus: Kui kasutajad jätavad kommentaare või muud panused, võidakse nende IP-aadressid salvestada meie õigustatud huvide alusel. Seda tehakse meie turvalisuse huvides juhuks, kui keegi jätab kommentaarides ja postitustes ebaseaduslikku sisu (solvangud, keelatud poliitiline propaganda jne). Sellisel juhul võidakse meid endid kommentaari või postituse eest vastutusele võtta ja seetõttu oleme huvitatud autori isiku tuvastamisest. Lisaks sellele jätame endale õiguse oma õigustatud huvide alusel töödelda kasutajate andmeid rämpsposti tuvastamise eesmärgil. Samal õiguslikul alusel jätame endale õiguse salvestada küsitluste puhul kasutajate IP-aadressid nende kestuse ajaks ja kasutada küpsiseid, et vältida mitmekordset hääletamist. Kommentaaride ja panuste raames esitatud isikuandmeid, mis tahes kontaktandmeid ja veebisaidi andmeid ning sisuga seotud teavet säilitame alaliselt, kuni kasutaja ei ole selle vastu.
 • WordPressi emotikonide ja smiliesi otsimine: WordPressi emotikoonide ja smilies'ide hankimine - meie WordPressi blogis kasutatakse graafilisi emotikoonide (või smilies'e), st väikeseid emotsioone väljendavaid graafilisi faile, mis on saadud välisserveritest, sisuelementide tõhusaks integreerimiseks. Serverite pakkujad koguvad kasutajate IP-aadresse. See on vajalik selleks, et emotikafaile saaks edastada kasutajate veebilehitsejatele; teenusepakkuja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; veebisait: https://automattic.com; privaatsuspoliitika: https://automattic.com/privacy.
 • Gravatari profiilipildid: Profiilipildid - Me kasutame oma veebipakkumises ja eriti blogis teenust Gravatar. Gravatar on teenus, kus kasutajad saavad registreerida ja salvestada profiilipilte ning oma e-posti aadressi. Kui kasutajad jätavad postitusi või kommentaare teistesse veebipresentatsioonidesse (eriti blogidesse) vastava e-posti aadressiga, saab nende profiilipilte kuvada postituste või kommentaaride kõrval. Selleks edastatakse kasutajate poolt esitatud e-posti aadress Gravatarile krüpteeritud kujul, et kontrollida, kas tema jaoks on profiilipilt salvestatud. See on e-posti aadressi edastamise ainus eesmärk. Seda ei kasutata muudel eesmärkidel, vaid see kustutatakse pärast seda. Gravatari kasutamine põhineb meie õigustatud huvidel, sest me kasutame Gravatari selleks, et pakkuda postituste ja kommentaaride autoritele võimalust isikustada oma postitusi profiilipildiga. Pilte kuvades saab Gravatar kasutajate IP-aadressi, kuna see on vajalik veebilehitseja ja võrguteenuse vaheliseks suhtluseks. Kui kasutajad ei soovi, et nende e-posti aadressiga seotud kasutajapilt Gravataris kommentaarides ilmuks, peaksid nad kasutama kommenteerimiseks e-posti aadressi, mis ei ole Gravataris registreeritud. Juhime tähelepanu ka sellele, et kui kasutajad ei soovi, et nende e-posti aadressi saadetakse Gravatarile, on võimalik kasutada ka anonüümset e-posti aadressi või üldse mitte mingit e-posti aadressi. Kasutajad saavad andmete edastamist täielikult vältida, kui nad ei kasuta meie kommenteerimissüsteemi; teenusepakkuja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; veebisait: https://automattic.com; privaatsuspoliitika: https://automattic.com/privacy.

Kontaktide ja päringute haldamine

Kontaktide võtmisel meiega (nt kontaktvormi, e-posti, telefoni või sotsiaalmeedia kaudu), samuti olemasolevate kasutaja- ja ärisuhete raames töödeldakse küsitlejate andmeid ulatuses, mis on vajalik kontaktitaotlustele ja taotletud meetmetele vastamiseks.

Kontaktpäringutele vastamine ning kontakt- ja päringuandmete haldamine lepinguliste või lepingueelsete suhete raames toimub meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või (eel)lepingulistele päringutele vastamiseks ning muul viisil õigustatud huvide alusel päringutele vastamiseks ja kasutaja- või ärisuhete säilitamiseks.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid); sisuandmed (nt veebivormide sissekanded).
 • Andmesubjektid: Kommunikatsioonipartnerid.
 • Töötlemise eesmärgid: kontaktide taotlused ja teabevahetus; lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslik alus: Lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f); juriidiline kohustus (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

Kontaktvorm: Kui kasutajad võtavad meiega ühendust meie kontaktvormi, e-posti või muude suhtluskanalite kaudu, töötleme meile selles kontekstis edastatud andmeid edastatava taotluse töötlemiseks. Sel eesmärgil töötleme isikuandmeid lepingueelsete ja lepinguliste ärisuhete raames, kuivõrd see on vajalik nende täitmiseks, ning muul juhul meie õigustatud huvide ja suhtluspartnerite huvide alusel, et vastata päringutele, ning meie õigusliku säilitamiskohustuse alusel.

Veebi analüüs, jälgimine ja optimeerimine

Veebianalüütikat (mida nimetatakse ka "ulatuse mõõtmiseks") kasutatakse meie veebipakkumise külastajate voo hindamiseks ning see võib sisaldada külastajate käitumist, huvisid või demograafilisi andmeid, nagu vanus või sugu, pseudonüümsete väärtustena. Kättesaadavuse analüüsi abil saame näiteks tuvastada, millal meie veebipakkumist või selle funktsioone või sisu kõige sagedamini kasutatakse või kutsutakse korduvkasutamisele. Samuti saame aru, millised valdkonnad vajavad optimeerimist.

Lisaks veebianalüütikale võime kasutada ka testimismenetlusi, näiteks selleks, et testida ja optimeerida meie veebipakkumise või selle komponentide erinevaid versioone.

Kui allpool ei ole sätestatud teisiti, võib nendel eesmärkidel luua profiile, st kasutusprotsessi kohta kokkuvõtlikke andmeid, ning teavet võib salvestada veebilehitsejas või lõppseadmes ja lugeda sellest. Kogutud teave hõlmab eelkõige külastatud veebisaite ja seal kasutatud elemente, samuti tehnilisi andmeid, nagu kasutatud veebilehitseja, kasutatud arvutisüsteem ja teave kasutusaegade kohta. Kui kasutajad on nõustunud oma asukohaandmete kogumisega meilt või meie poolt kasutatavate teenuste pakkujatelt, võidakse töödelda ka asukohaandmeid.

Samuti salvestatakse kasutajate IP-aadressid. Kasutajate kaitsmiseks kasutame siiski IP-aadresside maskeerimist (st pseudonümiseerimist IP-aadressi lühendamise teel). Üldiselt ei salvestata veebianalüüsi, A/B-testimise ja optimeerimise kontekstis kasutajate selgeid andmeid (nt e-posti aadressid või nimed), vaid pseudonüüme. See tähendab, et nii meie kui ka kasutatava tarkvara pakkujad ei tea kasutajate tegelikku identiteeti, vaid ainult nende profiilidesse salvestatud teavet vastavate menetluste jaoks.

Märkused õigusliku aluse kohta: Kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Vastasel juhul töödeldakse kasutajate andmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, säästlike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: ulatuse mõõtmine (nt juurdepääsustatistika, korduvkülastajate tuvastamine); profiilid kasutajaga seotud teabega (kasutaja profiilide loomine).
 • Turvameetmed: IP maskeerimine (IP-aadressi pseudonümiseerimine).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Google Analytics: veebianalüütika, jõudluse mõõtmine ja kasutajavoogude mõõtmine; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google'i reklaamitoodete andmetöötlustingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online-turundus

Me töötleme isikuandmeid veebiturunduse eesmärgil, mis võib hõlmata eelkõige reklaamipinna turundamist või reklaami- ja muu sisu (ühiselt "sisu") kuvamist kasutajate potentsiaalsete huvide alusel ja selle tõhususe mõõtmist.

Selleks luuakse ja salvestatakse faili (nn küpsis) või kasutatakse sarnaseid menetlusi, mille abil salvestatakse eespool nimetatud sisu esitamisega seotud teave kasutaja kohta. See teave võib hõlmata näiteks vaadatud sisu, külastatud veebisaite, kasutatud internetivõrgustikke, aga ka suhtluspartnereid ja tehnilist teavet, näiteks kasutatud veebilehitseja, kasutatud arvutisüsteem ning teave kasutusaegade ja kasutatud funktsioonide kohta. Kui kasutajad on andnud nõusoleku oma asukohaandmete kogumiseks, võidakse neid samuti töödelda.

Samuti salvestatakse kasutajate IP-aadressid. Kasutajate kaitsmiseks kasutame siiski olemasolevaid IP- maskeerimismenetlusi (st pseudonümiseerimist IP-aadressi lühendamise teel). Üldiselt ei salvestata online-turunduse käigus selgeid kasutajaandmeid (nt e-posti aadressid või nimed), vaid pseudonüüme. See tähendab, et nii meie kui ka veebiturundusmenetluste pakkujad ei tea kasutajate tegelikku identiteeti, vaid ainult nende profiilidesse salvestatud teavet.

Profiilide andmed salvestatakse tavaliselt küpsistesse või sarnaste menetluste abil. Neid küpsiseid saab hiljem üldjuhul lugeda teistel veebilehtedel, mis kasutavad sama veebiturundusmenetlust, ja analüüsida sisu kuvamise eesmärgil, samuti täiendada neid täiendavate andmetega ja salvestada veebiturundusmenetluse pakkuja serveris.

Erandkorras saab profiilidele määrata selged andmed. See on nii näiteks juhul, kui kasutajad on sellise sotsiaalvõrgustiku liikmed, mille veebiturunduskorda me kasutame, ja kui võrgustik seob kasutajate profiilid eespool nimetatud andmetega. Palume märkida, et kasutajad võivad sõlmida teenusepakkujatega täiendavaid kokkuleppeid, nt andes registreerimisprotsessi raames nõusoleku.

Põhimõtteliselt saame juurdepääsu ainult kokkuvõtlikule teabele meie reklaamide edukuse kohta. Nn konversioonimõõtmiste raames saame siiski kontrollida, millised meie veebiturundusprotsessid on viinud nn konversioonini, st näiteks meiega lepingu sõlmimiseni. Konversioonimõõtmist kasutatakse üksnes meie turundusmeetmete edukuse analüüsimiseks.

Kui ei ole märgitud teisiti, palume teil eeldada, et kasutatud küpsiseid säilitatakse kaks aastat.

Märkused õigusliku aluse kohta: kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Muul juhul töödeldakse kasutajate andmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, säästlike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: uuesti turundamine; sihtimine (turunduse jaoks asjakohaste sihtrühmade kindlaksmääramine või muul viisil sisu väljastamine); turundus; profiilide koostamine kasutajaga seotud teabe abil (kasutajate profiilide loomine); konversiooni mõõtmine (turundusmeetmete tõhususe mõõtmine).
 • Turvameetmed: IP maskeerimine (IP-aadressi pseudonümiseerimine).
 • Õiguslik alus: Nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).
 • Vastuväite esitamise võimalus (opt-out): Me viitame vastavate teenusepakkujate andmekaitset puudutavatele teadetele ja teenusepakkujatele antud vastuväidete esitamise võimalustele (nn "opt-out"). Kui selgesõnalist loobumisvõimalust ei ole määratud, on teil võimalus keelata küpsised oma brauseri seadetes. See võib siiski piirata meie veebipakkumise funktsioone. Seetõttu soovitame järgmisi täiendavaid loobumisvõimalusi, mida pakutakse kokkuvõtlikult vastavate piirkondade kohta: a) Euroopa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Piirkonnavaheline: https://optout.aboutads.info.

Täiendav teave töötlemise, menetluste ja teenuste kohta:

 • Google Ad Manager: kasutame Google Marketing Platformi (ja teenuseid nagu Google Ad Manager), et paigutada reklaame Google'i reklaamivõrgus (nt otsingutulemustes, videotes, veebilehtedel jne). Google'i turundusplatvormi iseloomustab asjaolu, et reklaame kuvatakse reaalajas kasutajate eeldatavate huvide alusel. See võimaldab meil kuvada reklaame meie veebipakkumise jaoks ja selle raames sihipärasemalt, et esitada kasutajatele ainult selliseid reklaame, mis potentsiaalselt vastavad nende huvidele. Kui kasutajale näidatakse näiteks selliste toodete reklaame, millest ta oli huvitatud teistes veebipakkumistes, nimetatakse seda "remarketingiks"; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Andmetöötlustingimused: Teave teenuste kohta Andmetöötlustingimused vastutavate töötlejate vahel ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Kui Google tegutseb volitatud töötlejana, siis Google'i reklaamitoodete andmetöötlustingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google'i reklaamid ja konversiooni mõõtmine: kasutame veebiturunduse meetodit "Google Ads", et paigutada reklaame Google'i reklaamivõrgus (nt otsingutulemustes, videotes, veebilehtedel jne) nii, et need kuvatakse kasutajatele, kellel on eeldatavalt huvi reklaami vastu (nn "konversioon"). Lisaks mõõdame reklaamide konversiooni. Saame aga teada ainult nende kasutajate anonüümset koguarvu, kes klikkisid meie reklaami ja suunati ümber nn "konversiooni jälgimise sildiga" tähistatud lehele. Me ise ei saa aga mingit teavet, mille abil saaks kasutajaid tuvastada; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Andmetöötlustingimused: Teave teenuste kohta Andmetöötlustingimused vastutavate töötlejate vahel ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense koos personaliseeritud reklaamidega: Me kasutame Google Adsense'i teenust koos personaliseeritud reklaamidega, mille abil kuvatakse reklaame meie veebipakkumises ja saame tasu nende kuvamise või muu kasutamise eest; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Andmetöötlustingimused: Teave vastutavate töötlejate vaheliste teenuste andmetöötlustingimuste ja kolmandatesse riikidesse andmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense koos isikustamata reklaamidega: Me kasutame Google Adsense'i teenust, mille abil kuvatakse meie veebipakkumisel reklaame, mille kuvamise või muu kasutamise eest saame tasu; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads vastutav töötleja-töötaja andmekaitsetingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Sihtimine Google Analyticsiga: Kasutame Google Analytics'i, et kuvada Google'i ja tema partnerite reklaamiteenuste raames paigutatud reklaame ainult kasutajatele, kes on näidanud huvi meie veebipakkumise vastu või kellel on teatud omadused (nt huvi teatud teemade või toodete vastu, mis on kindlaks määratud külastatud veebisaitide põhjal), mida me edastame Google'ile (nn "Remarketing Audiences" või "Google Analytics Audiences"). Remarketing Audiences'i abil soovime samuti tagada, et meie reklaamid vastaksid kasutajate potentsiaalsetele huvidele; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://marketingplatform.google.com; Õiguslik alus: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Tellimuse töötlemise leping: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Täiendav teave: Töötlemise liigid ja töödeldavad andmed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google'i reklaamitoodete andmetöötlustingimused ja standardsed lepingutingimused andmete edastamiseks kolmandatele riikidele: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsofti reklaam: remarketing / konversiooni mõõtmine; Teenusepakkuja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Veebileht: https://about.ads.microsoft.com/; Privaatsuspoliitika: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Loobumine: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Partnerprogrammid ja affiliate lingid

Meie veebipakkumises sisalduvad niinimetatud affiliate lingid või muud viited (mis võivad sisaldada näiteks otsingumaske, vidinaid või allahindluskoode) kolmandate osapoolte pakkujate pakkumistele ja teenustele (edaspidi ühiselt "affiliate lingid"). Kui kasutajad järgivad affiliate linke või kasutavad seejärel pakkumisi, võime saada nendelt kolmandatelt osapooltelt komisjonitasu või muud kasu (ühiselt "komisjonitasu").

Selleks, et oleks võimalik jälgida, kas kasutajad on kasutanud meie poolt kasutatud affiliate linki pakkumisi, on vajalik, et vastavad kolmandatest isikutest teenusepakkujad saaksid teada, et kasutajad on järginud meie veebipakkumise raames kasutatud affiliate linki. Partnerlinkide omistamine vastavatele äritehingutele või muudele toimingutele (nt ostudele) teenib ainult vahendustasu arvestuse eesmärki ja see tühistatakse kohe, kui see ei ole enam vajalik selleks otstarbeks.

Eespool nimetatud siduslinkide määramise eesmärgil võib siduslinkidele lisada teatud väärtusi, mis on lingi osa, või neid võib salvestada mujal, nt küpsises. Need väärtused võivad sisaldada eelkõige allikasveebisaiti (viitaja), aega, selle veebisaidi operaatori veebitunnust, kus affiliate link asus, vastava pakkumise veebitunnust, kasutatud lingi tüüpi, pakkumise tüüpi ja kasutaja veebitunnust.

Märkused õigusliku aluse kohta: kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Lisaks võib nende kasutamine olla meie (eel)lepinguliste teenuste osa, tingimusel, et kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamine on selles raamistikus kokku lepitud. Vastasel juhul töödeldakse kasutajaandmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, säästlike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata teile ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid); inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); makseandmed (nt pangaandmed, arved, maksehäired).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad); kliendid.
 • Töötlemise eesmärgid: partnerite jälgimine; lepinguliste teenuste osutamine ja klienditeenindus.
 • Õiguslik alus: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); lepingu täitmine ja lepingueelsed taotlused (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Amazoni partnerlusprogramm: partnerprogramm (Amazon ja Amazoni logo on Amazon.com, Inc. või ühe selle tütarettevõtte kaubamärgid); Teenusepakkuja: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. ja Amazon Media EU S.à.r.l., kõik neli aadressil 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ja Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Saksamaa (ühiselt "Amazon Europe"); emaettevõtja: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; veebisait: https://www.amazon.de; privaatsuspoliitika: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay partnerite võrgustik: Affiliate marketing partnerprogramm; teenusepakkuja: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; veebisait: https://partnernetwork.ebay.de; privaatsuspoliitika: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Klientide hinnangud ja hindamismenetlused

Osaleme läbivaatamis- ja hindamisprotsessides, et hinnata, optimeerida ja edendada oma teenuseid. Kui kasutajad hindavad meid või annavad muul viisil tagasisidet osalevate hindamisplatvormide või -menetluste kaudu, kehtivad ka üldised äri- või kasutustingimused ja teenusepakkujate privaatsusteated. Reeglina eeldab hindamine ka registreerimist vastavate teenusepakkujate juures.

Selleks, et tagada, et hinnatud isikud on tegelikult meie teenuseid kasutanud, edastame kliendi nõusolekul vastava hindamisplatvormi jaoks vajalikud andmed kliendi ja kasutatud teenuse kohta (sh nimi, e-posti aadress ja tellimuse või toote number). Neid andmeid kasutatakse ainult kasutaja autentsuse kontrollimiseks.

 • Töödeldud andmete liigid: lepinguandmed (nt lepingu ese, tähtaeg, kliendikategooria); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kliendid; kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu); turundus.
 • Õiguslik alus: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

Hindamise vidin: me integreerime oma veebipakkumisse nn "hindamisviideid". Vidin on meie veebipakkumisse integreeritud funktsionaalne ja sisuline element, mis kuvab muudetavat teavet. Seda võib kuvada näiteks pitseri või võrreldava elemendi kujul, mida mõnikord nimetatakse ka "märgiks". Sellisel juhul kuvatakse vidina vastav sisu meie veebipakkumises, kuid see hangitakse sel hetkel vastava vidina pakkuja serveritest. See on ainus viis, kuidas näidata alati jooksvat sisu, eriti jooksvat hinnangut. Selleks tuleb luua andmeühendus meie veebipakkumise raames üles kutsutud veebisaidilt vidina pakkuja serveriga ja vidina pakkuja saab teatud tehnilised andmed (juurdepääsuandmed, sealhulgas IP-aadress), mis on vajalikud selleks, et vidina sisu saaks edastada kasutaja brauserile. Lisaks saab vidinapakkuja teavet selle kohta, et kasutajad on külastanud meie veebipakkumist. Seda teavet võidakse salvestada küpsisesse ja vidina pakkuja kasutab seda selleks, et tuvastada, milliseid hindamisprotsessis osalevaid veebipakkumisi kasutaja on külastanud. Seda teavet võidakse salvestada kasutaja profiili ja kasutada reklaami või turu-uuringute eesmärgil.

Kohalolek sotsiaalvõrgustikes (sotsiaalmeedia)

Me haldame sotsiaalvõrgustikes veebipresidentsust ja töötleme selles kontekstis kasutajaandmeid, et suhelda seal aktiivsete kasutajatega või pakkuda teavet meie kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et kasutajaandmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu. See võib kasutajate jaoks kaasa tuua riske, sest näiteks võib see raskendada kasutajate õiguste jõustamist.

Lisaks töödeldakse kasutajate andmeid tavaliselt sotsiaalvõrgustikes turu-uuringute ja reklaami eesmärgil. Näiteks saab kasutajate kasutuskäitumise ja sellest tulenevate huvide põhjal luua kasutajaprofiile. Kasutusprofiile saab omakorda kasutada näiteks selleks, et paigutada võrgustikes ja väljaspool võrgustikke reklaami, mis eeldatavasti vastab kasutajate huvidele. Selleks salvestatakse tavaliselt kasutajate arvutitesse küpsised, millesse salvestatakse kasutajate kasutuskäitumine ja huvid. Lisaks võidakse kasutajate kasutamisprofiilidesse salvestada ka kasutajate poolt kasutatavatest seadmetest sõltumatuid andmeid (eriti kui kasutajad on vastavate platvormide liikmed ja nendesse sisse logitud).

Vastavate töötlemisviiside ja vastuväidete esitamise (loobumise) võimaluste üksikasjalikuks tutvustamiseks viitame vastavate võrkude operaatorite esitatud privaatsusavaldustele ja teabele.

Teabenõuete ja andmesubjekti õiguste teostamise puhul juhime samuti tähelepanu sellele, et neid saab kõige tõhusamalt teostada teenusepakkujate juures. Ainult teenuseosutajatel on juurdepääs kasutajate andmetele ning nad saavad võtta asjakohaseid meetmeid ja anda teavet otse. Kui vajate siiski abi, võite meiega ühendust võtta.

 • Töödeldud andmete liigid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); sisuandmed (nt veebivormide sisestused); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, kasutusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: kontaktide taotlemine ja suhtlemine; tagasiside (nt tagasiside kogumine veebivormi kaudu); turundus.
 • Õiguslik alus: Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f).

Pluginid ja varjatud funktsioonid ning sisu

Integreerime oma veebipakkumisse funktsionaalseid ja sisulisi elemente, mis on saadud vastavate teenusepakkujate (edaspidi "kolmandatest isikutest teenusepakkujad") serveritest. Need võivad olla näiteks graafika, videod või linnakaardid (edaspidi ühtselt "sisu").

Integreerimine nõuab alati, et selle sisu kolmandatest isikutest pakkujad töötleksid kasutaja IP-aadressi, sest ilma IP-aadressita ei saaks nad sisu brauserile saata. IP-aadress on seega vajalik selle sisu või funktsiooni kuvamiseks. Me püüame kasutada ainult sellist sisu, mille vastavad teenusepakkujad kasutavad IP-aadressi ainult sisu edastamiseks. Kolmandate osapoolte pakkujad võivad statistilistel või turunduslikel eesmärkidel kasutada ka niinimetatud piksli sildid (nähtamatu graafika, tuntud ka kui "veebimajakad"). Pikslijäljendeid võib kasutada sellise teabe analüüsimiseks nagu külastajate liikumine selle veebisaidi lehekülgedel. Pseudonüümset teavet võidakse salvestada ka kasutaja seadmesse küpsistesse ning see võib muu hulgas sisaldada tehnilist teavet brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, viitavaid veebisaite, külastuse aega ja muud teavet meie veebipakkumise kasutamise kohta, samuti võib see olla seotud muude allikate sellise teabega.

Märkused õigusliku aluse kohta: Kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandate osapoolte teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Muul juhul töödeldakse kasutajate andmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, majanduslike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, juurdepääsuaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid); inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-post, telefoninumbrid); sisuandmed (nt sissekanded veebivormides).
 • Andmesubjektid: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: meie veebipakkumise ja kasutajasõbralikkuse tagamine; lepinguliste teenuste ja klienditeeninduse pakkumine; profiilid kasutajaga seotud teabega (kasutajaprofiilide loomine); turundus.
 • Õiguslikud alused: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); lepingu täitmine ja lepingueelsed taotlused (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Kolmandate osapoolte tarkvara, skriptide või raamistike (nt jQuery) integreerimine: me integreerime oma veebipakkumisse tarkvara, mida me hangime teiste teenusepakkujate serveritest (nt funktsiooniraamatukogud, mida me kasutame oma veebipakkumise esitlemise või kasutajasõbralikkuse eesmärgil). Seejuures koguvad vastavad teenusepakkujad kasutaja IP-aadressi ja võivad seda töödelda tarkvara edastamiseks kasutaja brauserile ja turvalisuse eesmärgil, samuti oma pakkumise hindamiseks ja optimeerimiseks. - Me integreerime oma veebipakkumisse tarkvara, mida me hangime teiste teenusepakkujate serveritest (nt funktsiooniraamatukogud, mida me kasutame oma veebipakkumise kuvamise või kasutajasõbralikkuse eesmärgil). Seejuures koguvad vastavad teenusepakkujad kasutajate IP-aadressi ja võivad seda töödelda tarkvara edastamiseks kasutajate brauserile ning turvalisuse eesmärgil, samuti oma pakkumise hindamiseks ja optimeerimiseks.
 • Font Awesome: Kirjatüüpide ja sümbolite kuvamine; teenusepakkuja: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; veebisait: https://fontawesome.com/; privaatsuspoliitika: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Me integreerime teenusepakkuja Google'i kirjatüübid ("Google Fonts"), kusjuures kasutaja andmeid kasutatakse ainult kirjatüüpide kuvamiseks kasutaja brauseris. Integreerimise aluseks on meie õigustatud huvi tehniliselt turvalise, hooldusvaba ja tõhusa kirjatüüpide kasutamise, nende ühetaolise esitamise ja nende integreerimise võimalike litsentsipiirangute arvestamise vastu; teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; veebisait: https://fonts.google.com/; privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitteri pluginad ja sisu: Twitteri pistikprogrammid ja nupud - See võib hõlmata näiteks sellist sisu nagu pildid, videod või tekst ja nupud, mis võimaldavad kasutajatel jagada selle veebipakkumise sisu Twitteris; teenusepakkuja: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Iirimaa, emaettevõtja: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; veebisait: https://twitter.com/de; privaatsuspoliitika: https://twitter.com/privacy, (seaded: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube'i videod: Videosisu; Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa; emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://www.youtube.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklaami kuvamise seaded: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube'i videod: Videosisu; YouTube'i videod on integreeritud spetsiaalse domeeni kaudu (äratuntav komponendi "youtube-nocookie" järgi) nn "laiendatud andmekaitserežiimi", mille puhul ei koguta küpsiseid kasutaja tegevuse kohta, et isikupärastada videote esitamist. Sellegipoolest võidakse salvestada teavet kasutaja suhtlemise kohta videoga (nt viimase esituskoha mäletamine); teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; veebisait: https://www.youtube.com; privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video sisu; teenusepakkuja: Vimeo Inc: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Veebileht: https://vimeo.com; Privaatsuspoliitika: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Soovime juhtida tähelepanu sellele, et Vimeo võib kasutada Google Analytics'i ja viidata privaatsuspoliitikale (https://policies.google.com/privacy), samuti Google Analyticsi loobumisvõimalustele (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) või Google'i seadetele andmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel (https://adssettings.google.com/).

Juhtimis-, korraldus- ja tugivahendid

Kasutame teiste teenusepakkujate teenuseid, platvorme ja tarkvara (edaspidi "kolmandatest isikutest teenusepakkujad") meie teenuste korraldamiseks, haldamiseks, planeerimiseks ja pakkumiseks. Kolmandate osapoolte teenusepakkujate ja nende teenuste valikul järgime õiguslikke nõudeid.

Sellega seoses võidakse isikuandmeid töödelda ja salvestada kolmanda osapoole teenusepakkujate serverites. See võib hõlmata erinevaid andmeid, mida me töötleme vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Need andmed võivad hõlmata eelkõige kasutajate põhi- ja kontaktandmeid, andmeid tehingute, lepingute, muude protsesside ja nende sisu kohta.

Kui kasutajaid suunatakse kolmandate osapoolte teenusepakkujate või nende tarkvara või platvormide juurde meiega suhtlemise, äri- või muude suhete käigus, võivad kolmandatest osapooltest teenusepakkujad töödelda kasutusandmeid ja metaandmeid turvalisuse, teenuse optimeerimise või turunduse eesmärgil. Seetõttu palume teil järgida vastavate kolmandate osapoolte teenusepakkujate andmekaitset puudutavaid teateid.

Märkused õigusliku aluse kohta: Kui me küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Lisaks võib nende kasutamine olla osa meie (eel)lepingulistest teenustest, tingimusel, et kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamine on selles raamistikus kokku lepitud. Vastasel juhul töödeldakse kasutajaandmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, säästlike ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata teile ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: inventuuriandmed (nt nimed, aadressid); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); sisuandmed (nt veebivormide sisestused); kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).
 • Andmesubjektid: Sidepartnerid; kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Õiguslik alus: nõusolek (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt a); lepingu täitmine ja lepingueelsed taotlused (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt b); õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt f).

Täiendavad märkused töötlemisprotsesside, menetluste ja teenuste kohta:

 • Muud teenusepakkujad

Privaatsuspoliitika muutmine ja ajakohastamine

Palume teid regulaarselt teavitada end meie privaatsuspoliitika sisust. Me kohandame privaatsusavaldust niipea, kui muudatused meie poolt teostatavas andmetöötluses seda vajalikuks teevad. Teavitame teid niipea, kui muudatused nõuavad teiepoolset koostööd (nt nõusolekut) või muud individuaalset teavitamist.

Kuivõrd me anname käesolevas andmekaitseavalduses ettevõtete ja organisatsioonide aadressid ja kontaktandmed, palume teil arvestada, et aadressid võivad aja jooksul muutuda, ja palume teil enne meiega ühendust võtmist teavet kontrollida.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektina on teil GDPRi alusel õigus erinevatele õigustele, mis tulenevad eelkõige GDPRi artiklitest 15-21:

 • Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel teiega seotud isikuandmete töötlemisele, mis toimub artikli 2 lõike 1 alusel. 6 lõike 1 punkti e või f DSGVO alusel; see kehtib ka nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi kohta. Kui teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud sellise otseturundusega.
 • Õigus nõusolekut tagasi võtta: Teil on õigus anda antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Õigus teabele: teil on õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas kõnealuseid andmeid töödeldakse, ja teavet nende andmete kohta, samuti lisateavet ja andmete koopiat vastavalt õiguslikele nõuetele.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on seadusega kooskõlas õigus nõuda teid puudutavate andmete täiendamist või teid puudutavate ebatäpsete andmete parandamist.
 • Õigus andmete kustutamisele ja töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda, et teid puudutavad andmed viivitamata kustutatakse, või te võite vastavalt õiguslikele nõuetele nõuda andmete töötlemise piiramist.
 • Õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada teid puudutavad andmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormis vastavalt õiguslikele nõuetele või nõuda nende edastamist teisele vastutavale osapoolele.
 • Kaebus järelevalveasutusele: ilma et see piiraks muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige teie alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise koha liikmesriigis, kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub üldises isikuandmete kaitse määruses sätestatud nõudeid.

Määratlused

Selles jaotises antakse teile ülevaade käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatavatest terminitest. Paljud terminid on võetud seadusest ja määratletud peamiselt GDPRi artiklis 4. Õiguslikud määratlused on siduvad. Järgnevad selgitused on seevastu mõeldud eelkõige mõistmise hõlbustamiseks. Terminid on sorteeritud tähestikulises järjekorras.

 • Affiliate jälgimine: Affiliate jälgimise raames registreeritakse lingid, mille abil linkivad veebisaidid suunavad kasutajaid veebisaitidele, kus on toote- või muid pakkumisi. Vastavate linkivate veebisaitide operaatorid võivad saada komisjonitasu, kui kasutajad järgivad neid nn affiliate linke ja kasutavad seejärel pakkumisi (nt ostavad kaupu või kasutavad teenuseid). Selleks on vaja, et teenusepakkujad saaksid jälgida, kas kasutajad, kes on huvitatud teatud pakkumistest, kasutavad neid hiljem partnerlinkide vahendusel. Seetõttu on affiliate linkide toimimiseks vajalik, et neid täiendatakse teatud väärtustega, mis muutuvad lingi osaks või salvestatakse mujal, nt küpsises. Nende väärtuste hulka kuuluvad eelkõige allikasveebisait (viitaja), aeg, selle veebisaidi operaatori veebitunnus, millel asub siduslink, vastava pakkumise veebitunnus, kasutaja veebitunnus ning jälgimisele omased väärtused, nagu näiteks reklaamimeedia ID, sidusettevõtte ID ja kategoriseeringud.
 • Ümberarvestuse mõõtmine: Konversiooni mõõtmine (mida nimetatakse ka "külastuse tegevuse hindamiseks") on meetod, mida kasutatakse turundusmeetmete tõhususe määramiseks. Selleks salvestatakse tavaliselt küpsis kasutajate seadmetesse veebisaitidel, kus turundustegevus toimub, ja seejärel otsitakse see uuesti välja sihtveebisaidil. See võimaldab meil näiteks jälgida, kas meie poolt teistele veebisaitidele paigutatud reklaamid on olnud edukad.
 • Isikuandmed: "Isikuandmed" - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (edaspidi "andmesubjekt") kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebitunnuse (nt küpsise) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel.
 • Profiilid kasutajaga seotud teabega: "Kasutajaga seotud teabega profiilide" või lühidalt "profiilide" töötlemine hõlmab igasugust isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mis seisneb selliste isikuandmete kasutamises füüsilise isiku teatud isiklike aspektide analüüsimiseks, hindamiseks või prognoosimiseks (sõltuvalt profileerimise tüübist võib see hõlmata erinevaid andmeid demograafiliste andmete, käitumise ja huvide kohta, nagu suhtlemine veebisaitidega ja nende sisuga jne) (nt huvid teatud sisu või toodete vastu, klikkimiskäitumine veebisaidil või asukohas). Profiilide koostamiseks kasutatakse sageli küpsiseid ja veebimajakaid.
 • Reach mõõtmine: Kättesaadavuse mõõtmist (tuntud ka kui veebianalüüs) kasutatakse veebipakkumise külastajate voo hindamiseks ning see võib hõlmata külastajate käitumist või huvi teatud teabe, näiteks veebisaidi sisu vastu. Kättesaadavuse analüüsi abil saavad veebisaidi omanikud näiteks näha, mis ajal külastajad nende veebisaiti külastavad ja millise sisu vastu nad huvi tunnevad. See võimaldab neil näiteks paremini kohandada veebisaidi sisu vastavalt külastajate vajadustele. Pseudonüümseid küpsiseid ja veebimajakaid kasutatakse sageli külastajate tuvastamiseks ja seega veebipakkumise kasutamise täpsema analüüsi saamiseks.
 • Remarketing: "Remarketing" või "retargeting" on see, kui näiteks reklaami eesmärgil märgitakse, millistest toodetest kasutaja oli veebilehel huvitatud, et tuletada kasutajale neid tooteid meelde teistel veebilehtedel, nt reklaamides.
 • Kontrollija: "vastutav töötleja" - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Töötlemine: "Töötlemine" - mis tahes toiming või toimingute kogum, mis tehakse isikuandmetega, olenemata sellest, kas see toimub automaatselt või mitte. Mõiste on lai ja hõlmab praktiliselt igasugust andmetöötlust, olgu see siis andmete kogumine, hindamine, säilitamine, edastamine või kustutamine.
 • Sihtrühma moodustamine: Sihtrühma moodustamine (või "kohandatud sihtrühmad") on siis, kui sihtrühmad määratakse kindlaks reklaami eesmärgil, nt reklaami kuvamiseks. Näiteks võib kasutaja huvi põhjal teatavate toodete või teemade vastu Internetis järeldada, et see kasutaja on huvitatud sarnaste toodete reklaamidest või veebipoest, kus kasutaja tooteid vaatas. "Sarnastest sihtrühmadest" (või sarnastest sihtrühmadest) räägime omakorda siis, kui sobivaks peetud sisu näidatakse kasutajatele, kelle profiilid või huvid eeldatavasti vastavad kasutajatele, kelle jaoks profiilid on moodustatud. Kohandatud sihtrühmade ja sarnaste sihtrühmade loomiseks kasutatakse üldiselt küpsiseid ja veebimajakaid.

Saksa versioon loodud "Datenschutz-Generator.de" abil - Aitäh! RA Dr.Schwenke